Twitter
B.4 Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego [01.01.2021]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Kryteria kwalifikacji

I. Leczenie pierwszej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem substancji czynnej cetuksymab

1. Kryteria kwalifikowania

1) histologicznie potwierdzony rak jelita grubego;

2) uogólnienie nowotworu (IV stopień zaawansowania);

3) niemożliwe radykalne leczenie operacyjne;

4) brak wcześniejszego leczenia systemowego z powodu choroby przerzutowej;

5) nieobecne mutacje w genach KRAS i NRAS (wykluczenie mutacji w eksonach 2., 3. i 4. obu genów) oraz nieobecna mutacja w genie BRAF V600E;

6) możliwa ocena odpowiedzi na leczenie zmian nowotworowych według klasyfikacji RECIST;

7) stan sprawności w stopniach 0-1według klasyfikacji Zubroda-WHO;

8) wiek powyżej 18. roku życia;

9) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:

a) liczba płytek krwi większa lub równa 1,5 x105/mm3,

b) bezwzględna liczba neutrofilów większa lub równa1500/mm3,

c) stężenie hemoglobiny większe lub równe10,0 g/dl;

10) wskaźniki czynności wątroby i nerek:

a) stężenie całkowitej bilirubiny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem Gilberta),

b) aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy,

c) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy;

11) możliwa do zastosowania (nieobecność przeciwwskazań) chemioterapia wielolekowa według schematu FOLFIRI;

12) wykluczenie ciąży;

13) przerzuty w mózgu nieobecne (w przypadku objawów klinicznych – wykluczenie na podstawie badania obrazowego);

14) przeciwwskazania do zastosowania cetuksymabu – niżej wymienione – nieobecne:

a) włóknienie płuc lub śródmiąższowe zapalenia płuc,

b) nadwrażliwość na każdą substancję pomocniczą.

Wymagane jest spełnienie wszystkich kryteriów wymienionych wyżej (w przypadku niespełnienia kryteriów – chemioterapia wielolekowa lub jednolekowa bez cetuksymabu ).

 

2. Określenie czasu leczenia

Do czasu podjęcia decyzji o zakończeniu leczenia zgodnie z kryteriami wyłączenia.

 

3. Kryteria wyłączenia z programu

1) objawy nadwrażliwości na cetuksymab lub jakikolwiek składnik chemioterapii;

2) progresja choroby w trakcie leczenia;

3) długotrwałe i istotne kliniczne działania niepożądane w stopniu równym lub większym niż 3. według klasyfikacji WHO;

4) włóknienie płuc lub śródmiąższowe zapalenie płuc;

5) utrzymujące się pogorszenie stanu sprawności do stopnia 3. lub 4. według klasyfikacji Zubroda-WHO.

 

II. Leczenie pierwszej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem substancji czynnej bewacyzumab

1. Kryteria kwalifikowania

1) histologicznie potwierdzony rak jelita grubego;

2) uogólnienie nowotworu (IV stopień zaawansowania);

3) niemożliwe radykalne leczenie operacyjne;

4) brak wcześniejszego leczenia systemowego z powodu choroby przerzutowej;

5) wcześniejsze stosowanie chemioterapii uzupełniającej z oksaliplatyną – w przypadku stosowania bewacyzumabu w skojarzeniu z chemioterapią FOLFIRI;

6) potwierdzona obecność mutacji aktywującej genu KRAS lub NRAS (w jednym z eksonów 2.,3. lub 4.) w przypadku stosowania bewacyzumabu w skojarzeniu z chemioterpią FOLFIRI;

7) możliwa ocena odpowiedzi na leczenie zmian nowotworowych według klasyfikacji RECIST;

8) stan sprawności w stopniach 0-1według klasyfikacji Zubroda-WHO;

9) wiek powyżej 18. roku życia;

10) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:

a) liczba płytek krwi większa lub równa 1,5 x105/mm3,

b) bezwzględna liczba neutrofilów większa lub równa 1500/mm3,

c) stężenie hemoglobiny większe lub równe 10,0 g/dl;

11) wskaźniki czynności wątroby i nerek:

a) stężenie całkowitej bilirubiny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem Gilberta),

b) aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy,

c) stężenie kreatyniny w granicach normy;

12) możliwa do zastosowania (nieobecność przeciwwskazań) chemioterapia wielolekowa według schematu FOLFIRI;

13) wykluczenie ciąży;

14) przerzuty w mózgu nieobecne (w przypadku objawów klinicznych – wykluczenie na podstawie badania obrazowego);

15) przeciwwskazania do zastosowania bewacyzumabu – niżej wymienione – nieobecne:

a) nieusunięta pierwotna zmiana nowotworowa w jelicie grubym (chorzy kwalifikowani do leczenia bewacyzumabem muszą mieć wykonaną resekcję pierwotnej zmiany w jelicie grubym),

b) czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,

c) niestabilne nadciśnienie tętnicze,

d) niestabilna choroba niedokrwienna serca,

e) naczyniowe choroby ośrodkowego układu nerwowego w wywiadzie,

f) wrodzona skaza krwotoczna lub nabyta koagulopatia,

g) stany chorobowe przebiegające ze zwiększonym ryzykiem krwawień,

h) stosowanie leków przeciwkrzepliwych lub antyagregacyjnych (dopuszczalne jest podawanie heparyny drobnocząsteczkowej w dawce profilaktycznej),

i) niegojące się rany,

j) zabieg operacyjny przebyty w ciągu mniej niż 4 tygodni od momentu kwalifikacji do leczenia,

k) białkomocz (z wyjątkiem stopnia 1 wg CTCAE),

l) alergia na lek lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Wymagane jest spełnienie wszystkich kryteriów wymienionych wyżej (w przypadku niespełnienia kryteriów – chemioterapia wielolekowa lub jednolekowa bez bewacyzumabu).

 

2. Określenie czasu leczenia

Do czasu podjęcia decyzji o zakończeniu leczenia zgodnie z kryteriami wyłączenia.

 

3. Kryteria wyłączenia z programu

1) objawy nadwrażliwości na bewacyzumab lub jakikolwiek składnik chemioterapii;

2) progresja choroby w trakcie leczenia;

3) długotrwałe i istotne klinicznie działania niepożądane w stopniu równym lub większym niż 3. według klasyfikacji WHO;

4) utrzymujący się białkomocz stopnia co najmniej 2. wg CTCAE;

5) utrzymujące się pogorszenie stanu sprawności do stopnia 3. lub 4. według klasyfikacji Zubroda-WHO.

 

III. Leczenie pierwszej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem substancji czynnej panitumumab w skojarzeniu z chemioterapią według schematu FOLFIRI

1. Kryteria kwalifikowania

1) histologicznie potwierdzony rak jelita grubego;

2) uogólnienie nowotworu (IV stopień zaawansowania);

3) niemożliwe radykalne leczenie operacyjne;

4) brak wcześniejszego leczenia systemowego z powodu choroby przerzutowej;

5) nieobecne mutacje w genach KRAS i NRAS (wykluczenie mutacji w eksonach 2., 3. i 4. obu genów) oraz nieobecna mutacja w genie BRAF V600E;

6) możliwa ocena odpowiedzi na leczenie zmian nowotworowych według klasyfikacji RECIST;

7) stan sprawności w stopniach 0-1 według klasyfikacji Zubroda-WHO;

8) wiek powyżej 18. roku życia;

9) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:

a) liczba płytek krwi większa lub równa 1,5 x105/mm3,

b) bezwzględna liczba neutrofilów większa lub równa 1500/mm3,

c) stężenie hemoglobiny większe lub równe 10,0 g/dl;

10) wskaźniki czynności wątroby i nerek:

a) stężenie całkowitej bilirubiny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem Gilberta),

b) aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy,

c) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy;

11) możliwa do zastosowania (nieobecność przeciwwskazań) chemioterapia wielolekowa według schematu FOLFIRI;

12) wykluczenie ciąży;

13) przerzuty w mózgu nieobecne (w przypadku objawów klinicznych – wykluczenie na podstawie badania obrazowego);

14) przeciwwskazania do zastosowania panitumumabu – niżej wymienione – nieobecne:

a) włóknienie płuc lub śródmiąższowe zapalenia płuc,

b) nadwrażliwość na każdą substancję pomocniczą.

Wymagane jest spełnienie wszystkich kryteriów wymienionych wyżej (w przypadku niespełnienia kryteriów – chemioterapia wielolekowa lub jednolekowa bez panitumumabu).

 

2. Określenie czasu leczenia

Do czasu podjęcia decyzji o zakończeniu leczenia zgodnie z kryteriami wyłączenia.

 

3. Kryteria wyłączenia z programu

1) objawy nadwrażliwości na panitumumab lub jakikolwiek składnik chemioterapii;

2) progresja choroby w trakcie leczenia;

3) długotrwałe i istotne kliniczne działania niepożądane w stopniu równym lub większym niż 3. według klasyfikacji WHO;

4) włóknienie płuc lub śródmiąższowe zapalenie płuc;

5) utrzymujące się pogorszenie stanu sprawności do stopnia 3. lub 4. według klasyfikacji Zubroda-WHO.

 

IV. Leczenie pierwszej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem substancji czynnej panitumumab w skojarzeniu z chemioterapią według schematu FOLFOX

1. Kryteria kwalifikowania

1) histologicznie potwierdzony rak jelita grubego;

2) uogólnienie nowotworu (IV stopień zaawansowania);

3) niemożliwe radykalne leczenie operacyjne;

4) brak wcześniejszego leczenia systemowego z powodu choroby przerzutowej;

5) nieobecne mutacje w genach KRAS i NRAS (wykluczenie mutacji w eksonach 2., 3. i 4. obu genów) oraz nieobecna mutacja BRAF V600E;

6) możliwa ocena odpowiedzi na leczenie zmian nowotworowych według klasyfikacji RECIST;

7) stan sprawności w stopniach 0-1według klasyfikacji Zubroda-WHO;

8) wiek powyżej 18. roku życia;

9) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:

a) liczba płytek krwi większa lub równa 1,5 x105/mm3,

b) bezwzględna liczba neutrofilów większa lub równa1500/mm3,

c) stężenie hemoglobiny większe lub równe10,0 g/dl;

10) wskaźniki czynności wątroby i nerek:

a) stężenie całkowitej bilirubiny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem Gilberta),

b) aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy,

c) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy;

11) możliwa do zastosowania (nieobecność przeciwwskazań) chemioterapia wielolekowa według schematu FOLFOX;

12) niestosowanie wcześniej chemioterapii uzupełniającej z oksaliplatyną;

13) wykluczenie ciąży;

14) przerzuty w mózgu nieobecne (w przypadku objawów klinicznych – wykluczenie na podstawie badania obrazowego);

15) przeciwwskazania do zastosowania panitumumabu – niżej wymienione – nieobecne:

a) włóknienie płuc lub śródmiąższowe zapalenia płuc,

b) nadwrażliwość na każdą substancję pomocniczą.

Wymagane jest spełnienie wszystkich kryteriów wymienionych wyżej (w przypadku niespełnienia kryteriów – chemioterapia wielolekowa lub jednolekowa bez panitumumabu).

 

2. Określenie czasu leczenia

Do czasu podjęcia decyzji o zakończeniu leczenia zgodnie z kryteriami wyłączenia.

 

3. Kryteria wyłączenia z programu

1) objawy nadwrażliwości na panitumumab lub jakikolwiek składnik chemioterapii;

2) progresja choroby w trakcie leczenia;

3) długotrwałe i istotne kliniczne działania niepożądane w stopniu równym lub większym niż 3. według klasyfikacji WHO;

4) włóknienie płuc lub śródmiąższowe zapalenie płuc;

5) utrzymujące się pogorszenie stanu sprawności do stopnia 3. lub 4. według klasyfikacji Zubroda-WHO.

 

V. Leczenie drugiej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem substancji czynnej bewacyzumab – wyłącznie u chorych, którzy nie otrzymali wymienionego leku podczas pierwszej linii leczenia.

1. Chemioterapia według schematu FOLFOX-4 z bewacyzumabem w przypadku chorych, którzy otrzymali irynotekan w pierwszej linii leczenia zaawansowanego nowotworu. Do leczenia nie mogą być kwalifikowani chorzy, którzy otrzymali oksaliplatynę podczas uzupełniającej chemioterapii pooperacyjnej (kryterium wyłączenia).

Kryteria kwalifikowania – stan sprawności w stopniach 0-2 według klasyfikacji Zubroda-WHO oraz typowe dla chemioterapii i umieszczone w punkcie 1. w przypadku stosowania bewacyzumabu w pierwszej linii z wyjątkiem punktów 4), 5), 6), 8) i 12).

 

2. Określenie czasu leczenia

Do czasu podjęcia decyzji o zakończeniu leczenia zgodnie z kryteriami wyłączenia.

 

3. Kryteria wyłączenia z programu

1) objawy nadwrażliwości na bewacyzumab lub jakikolwiek składnik chemioterapii;

2) progresja choroby w trakcie leczenia;

3) długotrwałe i istotne kliniczne działania niepożądane w stopniu równym lub większym niż 3. według klasyfikacji WHO;

4) utrzymujący się białkomocz stopnia co najmniej 2. wg CTCAE;

5) utrzymujące się pogorszenie stanu sprawności do stopnia 3. lub 4. według klasyfikacji Zubroda-WHO.

 

VI. Leczenie drugiej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem substancji czynnej aflibercept

1. Kryteria kwalifikowania

1) histologicznie potwierdzony raka jelita grubego;

2) potwierdzenie uogólnienia nowotworu, tj. obecności przerzutów w narządach odległych na podstawie wyników badań obrazowych;

3) brak możliwości wykonania radykalnej metastazektomii;

4) udokumentowana nieskuteczność zastosowanej w zaawansowanym stadium chemioterapii pierwszej linii z udziałem fluoropirymidyny i oksaliplatyny;

5) niestosowanie wcześniejszego leczenia z wykorzystaniem irynotekanu lub afliberceptu;

6) potwierdzenie obecności zmiany lub zmian nowotworowych umożliwiających ocenę odpowiedzi na leczenie według klasyfikacji RECIST;

7) stan sprawności ogólnej:

- 0 według klasyfikacji Zubroda-WHO i dowolna liczba przerzutów w narządach odległych lub

- 1 według klasyfikacji Zubroda-WHO i jedna lokalizacją przerzutu w narządach odległych;

8) wiek powyżej 18. roku życia;

9) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:

a) liczba płytek krwi większa lub równa 1,5 x 105/mm3,

b) bezwzględna liczba neutrofili większa lub równa 1500/mm3,

c) stężenie hemoglobiny większe lub równe 10,0 g/dl;

10) wskaźniki czynności wątroby i nerek:

a) stężenie bilirubiny całkowitej nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem Gilberta),

b)  aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy,

c) stężenie kreatyniny w granicach normy;

11) wykluczenie ciąży;

12) nieobecność przerzutów w mózgu (w przypadku objawów klinicznych ze strony ośrodkowego układu nerwowego konieczne jest wykluczenie przerzutów na podstawie badania obrazowego);

13) nieobecność przeciwwskazań do chemioterapii według schematu FOLFIRI ;

14)  nieobecność przeciwwskazań do zastosowania afliberceptu, którymi są:

a) nieusunięta pierwotna zmiana nowotworowa w jelicie grubym (pacjenci kwalifikowani do leczenia afliberceptem muszą mieć wykonaną resekcję pierwotnej zmiany w jelicie grubym),

b) czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,

c) nie poddające się kontroli nadciśnienie tętnicze,

d) zastoinowa niewydolność krążenia klasy III lub IV wg NYHA,

e) tętniczy incydent zatorowo-zakrzepowy,

f) żylne zdarzenie zakrzepowo-zatorowe zagrażające życiu- stopień IV (w tym zatorowość płucna),

g) choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego w wywiadzie,

h) wrodzona skaza krwotoczna lub nabyta koagulopatia,

i) stany chorobowe przebiegające ze zwiększonym ryzykiem krwawień,

j) niegojące się rany,

k) zabieg operacyjny przebyty w ciągu mniej niż 4 tygodni od momentu kwalifikacji do leczenia,

l) białkomocz ≥ 2g/24 godziny oznaczony w dobowej zbiórce moczu - jeśli poprzedzające badanie ogólne moczu było nieprawidłowe,

m) nadwrażliwość na lek lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Kryteria kwalifikacji musza być spełnione łącznie.

 

2. Określenie czasu leczenia

Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.

 

3. Kryteria wyłączenia z programu

1) objawy nadwrażliwości na aflibercept lub którykolwiek składnik chemioterapii według schematu FOLFIRI;

2) progresja choroby w trakcie leczenia;

3) długotrwałe działania niepożądane w stopniu równym lub większym od 3 według klasyfikacji WHO;

4) utrzymujące się pogorszenie stanu sprawności według klasyfikacji Zubroda-WHO do stopnia 2 lub wyższych.

 

VII. Leczenie trzeciej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem substancji czynnej panitumumab lub cetuksymab w monoterapii.

1. Kryteria kwalifikowania

1) histologicznie potwierdzony rak jelita grubego;

2) uogólnienie nowotworu (IV stopień zaawansowania);

3) niemożliwe radykalne leczenie operacyjne;

4) brak wcześniejszego leczenia panitumumabem lub cetuksymabem z powodu raka jelita grubego;

5) nieobecne mutacje w genach KRAS i NRAS (wykluczenie mutacji w eksonach 2., 3. i 4. obu genów) oraz nieobecna mutacja w genie BRAF V600E;

6) możliwa ocena odpowiedzi na leczenie zmian nowotworowych według klasyfikacji RECIST;

7) stan sprawności w stopniach 0-2 według klasyfikacji Zubroda-WHO;

8) wiek powyżej 18. roku życia;

9) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:

a) liczba płytek krwi większa lub równa 0,75 x 105/mm3,

b) bezwzględna liczba neutrofilów większa lub równa 1000/mm3,

c) stężenie hemoglobiny większe lub równe 8,0 g/dl;

10) wskaźniki czynności wątroby i nerek:

a) stężenie całkowitej bilirubiny nieprzekraczające 3-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem Gilberta),

b) aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy,

c) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy;

11) wykluczenie ciąży;

12) przerzuty w mózgu nieobecne (w przypadku objawów klinicznych – wykluczenie na podstawie badania obrazowego);

13) przeciwwskazania do zastosowania cetuksymabu lub panitumumabu – niżej wymienione – nieobecne:

a) włóknienie płuc lub śródmiąższowe zapalenia płuc,

b) nadwrażliwość na każdą substancję pomocniczą.

Wymagane jest spełnienie wszystkich kryteriów wymienionych wyżej (w przypadku niespełnienia kryteriów – brak standardowego leczenia).

 

2. Określenie czasu leczenia

Do czasu podjęcia decyzji o zakończeniu leczenia zgodnie z kryteriami wyłączenia.

 

3. Kryteria wyłączenia z programu

1) objawy nadwrażliwości na cetuksymab lub panitumumab lub jakikolwiek składnik chemioterapii;

2) progresja choroby w trakcie leczenia;

3) długotrwałe i istotne działania niepożądane w stopniu równym lub większym niż 3. według klasyfikacji WHO;

4) utrzymujące się pogorszenie stanu sprawności do stopnia 3. lub 4. według klasyfikacji Zubroda-WHO.

 

VIII. Leczenie trzeciej lub czwartej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem terapii skojarzonej triflurydyną oraz typiracylem.

1. Kryteria kwalifikowania

1) Potwierdzony histologicznie rak jelita grubego (ICD-10: C18 - C20)

2) potwierdzenie uogólnienia nowotworu, tj. obecności przerzutów w narządach odległych na podstawie badań obrazowych;

3) potwierdzenie obecności zmiany lub zmian nowotworowych umożliwiających ocenę odpowiedzi na leczenie;

4) wiek ≥ 18 rok życia;

5) stan sprawności ogólnej według WHO 0-1;

6) wyniki badań laboratoryjnych zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego;

7) udokumentowana nieskuteczność wcześniejszej chemioterapii opartej na fluoropirymidynie, oksaliplatynie i irynotekanie, terapii z zastosowaniem leków anty-VEGF oraz leków anty-EGFR lub brak możliwości zastosowania wymienionych powyżej metod.

 

2. Określenie czasu leczenia w programie

Leczenie triflurydyną/typiracylem kontynuuje się do czasu podjęcia przez lekarza decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami zakończenia udziału w programie.

 

3. Kryteria zakończenia udziału w programie

1) wystąpienie objawów nadwrażliwości na triflurydynę/typiracyl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

2) progresja choroby;

3) wystąpienie niemożliwych do zaakceptowania objawów toksyczności;

4) stan sprawności według WHO 3-4.

 

IX. Kontynuacja leczenia pacjentów po zakończeniu finansowania w ramach chemioterapii niestandardowej

1) Z dniem 1 kwietnia 2018 roku do programu kwalifikowani mogą być pacjenci, których leczenie było finansowane do tego dnia w ramach programu chemioterapii niestandardowej.

2) Kwalifikacja, o której mowa w pkt. 1, dotyczy leczenia tą samą substancją czynną, która była finansowana w ramach programu chemioterapii niestandardowej.

3) Pacjenci, o których mowa w pkt. 1 nie muszą spełniać w chwili kwalifikacji, innych kryteriów wymaganych do włączenia do programu.

4) Pacjenci, o których mowa w pkt. 1 kontynuują leczenie w ramach programu do momentu podjęcia decyzji przez lekarza prowadzącego o zakończeniu leczenia danym lekiem.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2021 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2020-12-31

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję