Twitter
Newsletter 7/2014
Wielkość czcionki: A | A | A

 

Informator onkologia-online.pl

Zmiana w refundacji produktów leczniczych:

Ministerstwo Zdrowia 23 kwietnia 2014r. opublikowało obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W WYKAZIE DOTYCZĄCE ONKOLOGII I HEMATOLOGII:

1. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII:

Zmiany w istniejących programach lekowych:
 • zmiana w programie lekowym Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST), (5 kodów EAN) w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, co obejmuje rozszerzenie treści ww. programu o możliwość leczenia pacjentów poniżej 18 roku życia;
Zmiany finansowania w ramach chemioterapii:
 • rozszerzony został zakres wskazań objętych refundacją dla leku zawierającego bendamustynę (2 kody EAN) o dwa wskazania: szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych w drugiej i następnych liniach leczenia (kody ICD-10: C90, C90.0, C90.1, C90.2) oraz oporny i nawrotowy chłoniak Hodgkina (kody ICD-10: C81, C81.0, C81.1, C81.2, C81.3, C81.7, C81.9). Bendamustyna w ww. wskazaniach była dotychczas finansowana w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej. Objęcie tego leku refundacją w ramach katalogu chemioterapii, w zakresie wskazań do stosowania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego ułatwi pacjentom dostęp do leczenia. Minister zdrowia rozszerza wskazania dla bendamustyny, akceptując wnioski składane przez środowisko lekarskie oraz konsultanta krajowego w dziedzinie hematologii
 • refundacją objęty został nowy lek zawierający posakonazol (1 kod EAN) refundowany we wskazaniu zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym otrzymujących chemioterapię mogącą powodować długotrwałą neutropenię i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych;

 • refundacją objęty został nowy lek zawierający pleriksafor (1 kod EAN) refundowany w zakresie kodów ICD-10 opisanych w załączniku C.71. Lek będzie stosowany w skojarzeniu z czynnikiem wzrostu granulocytów, dla zwiększenia mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych u dorosłych pacjentów z chłoniakiem lub szpiczakiem mnogim, u których planowane jest wykonanie autologicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych, w przypadku gdy mobilizacja tych komórek innymi metodami jest niewystarczająca;

 • refundacją objęty został kolejny lek zawierający kwas zoledronowy (2 kody EAN)  refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji. Dotychczas kwas zoledronowy był refundowany we wskazaniu określonym kodem ICD-10 C61 nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – w przypadku prewencji powikłań kostnych u pacjentów z zaawansowanym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości, zatem zmiana umożliwi refundację leku m.in. w zapobieganiu powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości – bez precyzowania rodzaju nowotworu.

Nowe substancje objęte finansowaniem w ramach chemioterapii:

 • kwas zoledronowy (1 kod EAN),
 • bikalutamid (1 kod EAN), 
 • kapecytabina (12 kodów EAN), 
 • cyspaltyna (2 kody EAN), 
 • interferon beta-1a (1 kod EAN)
 • irinotekan (2 kody EAN).
 • dla 4 produktów zawierających 2 substancje czynne stosowane w chemioterapii – kwas zoledronowy oraz imatynib wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: – od 2160,00 zł do 12,96 zł.
Zamieszczamy poniżej do pobrania wszystkie najważniejsze wykazy leków. Od 1 maja 2014 nowe wykazy są również dostępne do przeszukiwania na łamach portalu onkologia-online.pl.

Onkologiczne programy lekowe:

Nazwa Programu ICD-10
plik pdf B3. Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) c 15, c 16, c 17, c 18, c 20, c 48
plik pdf B4. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego c 18 – c 20
plik pdf B5. Leczenie raka wątrobokomórkowego c 22.0
plik pdf B6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca  c 34
plik pdf B7. Leczenie zaawansowanego włókniakomięsaka guzowatego skóry (DFSP) c 44, c 49
plik pdf B8. Leczenie mięsaków tkanek miękkich  c 48, c 49
plik pdf B9. Leczenie raka piersi  c 50
plik pdf B.10 Leczenie raka nerki c 64
plik pdf B.12 Leczenie chłoniaków złośliwych c 82, c 83
plik pdf B.13 Leczenie szpiczaka plazmatyczno komórkowego (plazmocytowego) c 90
plik pdf B.14 Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej  c 92.1
 plik pdf B.48 Leczenie czerniaka złosliwego skóry  c 43
plik pdf B.50 Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika  c 56, c 57, c 48
plik pdf B.51 Leczenie bendamustyna chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab  c 82, c 83, c 85, c 88.0
plik pdf B.52 Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie  c 01, c 05.0, c 05.1, c 05.2, c 05.8, c 05.9, c 09.0, c 09.1, c 09.8, c 09.9, c 10.0, c 10.1, c 10.2, c 10.3, c 10.4, c 10.8, c 10.9, c 12, c 13.0, c 13.1, c 13.2, c 13.8, c 13.9, c 32.0, c 32.1, c 32.2, c 32.3, c 32.8, c 32.9
 plik pdf B.53 Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki   c 25.4
 plik pdf B.54 Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego   c 90.0
plik pdf B.56 Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego   c 61
 plik pdfB.58 Leczenie zaawansowanego raka żołądka  c 16
plik pdf B.59 Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem  c 43

Refundowane wskazania ICD-10 dla leków, stosowanych w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym:

plik pdf Załącznik C.0.01.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Acidum levofolinicum
plik pdf Załącznik C.0.02.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Calcii folinas
plik pdf Załącznik C.0.03.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Darbepoetinum alfa
plik pdf Załącznik C.0.04.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Epoetinum alfa
plik pdf Załącznik C.0.05.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Epoetinum beta
plik pdf Załącznik C.0.06.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Filgrastimum
plik pdf Załącznik C.0.08.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Mesnum
plik pdf Załącznik C.0.09.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Ondansetronum
plik pdf Załącznik C.0.10.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Pegfilgrastimum
plik pdf Załącznik C.0.11.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Rasburicasum
plik pdf Załącznik C.0.12.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Aprepitantum
plik pdf Załącznik C.0.13.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Lipegfilgrastimum
plik pdf Załącznik C.0.14.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Posaconazolum
plik pdf Załącznik C.1. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Asparaginasum
plik pdf Załącznik C.2. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bicalutamidum
plik pdf Załącznik C.3. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bleomycin sulphate
plik pdf Załącznik C.4. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Busulfanum
plik pdf Załącznik C.5. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Capecitabinum
plik pdf Załącznik C.6. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Carboplatinum
plik pdf Załącznik C.8. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Chlorambucilum
plik pdf Załącznik C.10. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Ciclosporinum
plik pdf Załącznik C.11. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cisplatinum
plik pdf Załącznik C.12. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cladribinum
plik pdf Załącznik C.13. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cyclophosphamidum
plik pdf Załącznik C.14. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cytarabinum
plik pdf Załącznik C.15. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cytarabinum  Depocyte
plik pdf Załącznik C.16. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Dacarbazinum
plik pdf Załącznik C.19. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Docetaxelum
plik pdf Załącznik C.20. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Doxorubicinum
plik pdf Załącznik C.21.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Doxorubicinum liposomanum
plik pdfZałącznik C.21.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Doxorubicinum liposomanum
plik pdf Załącznik C.22. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Doxorubicinum liposomanum pegylatumm
plik pdf Załącznik C.23. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Epirubicinum
plik pdf Załącznik C.24. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Etoposidum
plik pdf Załącznik C.25. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Fludarabinum
plik pdf Załącznik C.26. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Fluorouracilum
plik pdf Załącznik C.27. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Fulvestrantum
plik pdf Załącznik C.28.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Gemcitabinum
plik pdfZałącznik C.28.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Gemcitabinum
plik pdf Załącznik C.29. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Hydroxycarbamidum
plik pdf Załącznik C.30. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Idarubicin
plik pdf Załącznik C.31. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Ifosfamidum
plik pdf Załącznik C.32. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Interferon alfa
plik pdf Załącznik C.33. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Interferonum alfa-2a
plik pdf Załącznik C.34. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Interferonum alfa-2b
plik pdf Załącznik C.35. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Irinotecanum
plik pdf Załącznik C.36. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Isotretinoinum
plik pdf Załącznik C.37. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Lanreotidum
plik pdf Załącznik C.39. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Melphalanum
plik pdf Załącznik C.40. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Mercaptopurinum
plik pdf Załącznik C.41. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Methotrexatum
plik pdf Załącznik C.42. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Mitomycinum
plik pdf Załącznik C.43. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Mitotanum
plik pdf Załącznik C.45. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Octreotidum
plik pdf Załącznik C.46. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Oxaliplatinum
plik pdf Załącznik C.47. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Paclitaxelum
plik pdf Załącznik C.48. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Pegasparagasum
plik pdf Załącznik C.49. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Pemetreksedum
plik pdf Załącznik C.51. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Rituximabum
plik pdf Załącznik C.52. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Tamoxifenum
plik pdf Załącznik C.55. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Thiotepum
plik pdf Załącznik C.56. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Tioguaninum
plik pdf Załącznik C.57.1 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Topotecanum p.o.
plik pdf Załącznik C.57.2 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Topotecanum inj.
plik pdf Załącznik C.58. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Tretinoinum
plik pdf Załącznik C.60. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Vinblastinum
plik pdf Załącznik C.61. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Vincristinum
plik pdf Załącznik C.63. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Vinorelbinum
plik pdf Załącznik C.64.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Temozolomidum
plik pdf Załącznik C.64.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Temozolomidum
plik pdf Załącznik C.65. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Arsenicum trioxidum
plik pdf Załącznik C.66. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Clofarabinum
plik pdf Załącznik C.67.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bendamustinum hydrochloridum
plik pdf Załącznik C.67.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bendamustinum hydrochloridum
 plik pdf Załącznik C.67.c - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bendamustinum hydrochloridum
plik pdf Załącznik C.68.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Acidum zoledronicum
plik pdf Załącznik C.68.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Acidum zoledronicum
plik pdf Załącznik C.69. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Azacitidinum
plik pdf Załącznik C.70.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdf Załącznik C.70.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdf Załącznik C.70.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdf Załącznik C.71 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Plerixaforum

Pod patronatem onkologia-online.pl

Konferencja Rak jajnika Poznań

 

Wiadomość przesłana przez: Portal Onkologia i Hematologia Online

www.onkologia-online.pl

********************************************
Informacje przesyłamy do osób, które wyraziły na to zgodę. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać powyższych informacji, prosimy o przesłanie e-maila z tematem "wypisz" na adres kontakt@onkologia-online.pl bądź zmianę ustawień w profilu użytkownika na stronie portalu www.onkologia-online.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2014-05-04

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję