Twitter
Newsletter 9/2014
Wielkość czcionki: A | A | A

 

 

Informator onkologia-online.pl

Ministerstwo Zdrowia 24 czerwca 2014r. opublikowało obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄCE ONKOLOGII I HEMATOLOGII W WYKAZIE W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII

Zmiany w istniejących programach lekowych:

 • rozszerzony został zakres wskazań objętych refundacją dla leku zawierającego rituksymab (2 kody EAN) poprzez rozszerzenie programu lekowego Leczenie chłoniaków złośliwych o leczenie nieziarniczych chłoniaków grudkowych po uzyskaniu odpowiedzi na leczenie indukcyjne (leczenie podtrzymujące – I linia leczenia). Terapia podtrzymująca u chorych z chłoniakiem grudkowym, u których uzyskano odpowiedź na leczenie indukcyjne I linii, jest rekomendowana zarówno przez krajowe, jak i międzynarodowe towarzystwa naukowe;

Zmiany finansowania w ramach chemioterapii:

 • w ramach katalogu chemioterapii refundacją został objęty lek zawierający imatynib (2 kody EAN) we wskazaniu: Leczenie pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną z udokumentowaną obecnością chromosomu Filadelfia;

 • od 1 lipca 2014 r. leczenie pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową z zastosowaniem leków zawierających imatynib będzie prowadzone wyłącznie w ramach katalogu chemioterapii. Dotyczy to zarówno leku referencyjnego, jak i leków generycznych. W ramach programu lekowego Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej nadal jest możliwe prowadzenie leczenia z zastosowaniem substancji innych niż imatynib – tj. dazatynib i nilotynib.

 • zmieniła się kategoria dostępności refundacyjnej leku zawierającego anagrelid (1 kod EAN) z „dostępny w ramach programu lekowego Leczenie nadpłytkowości samoistnej (ICD-10 D 75.2)"na „lek dostępny w ramach katalogu chemioterapii we wskazaniu określonym kodem ICD-10 D75.2 – nadpłytkowość samoistna oraz we wskazaniach pozarejestracyjnych określonych następującymi kodami ICD-10: D45 – czerwienica prawdziwa z towarzyszącą nadpłytkowością oporną na inne leczenie oraz D47.1 – przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku";

 • we wskazaniach pozarejestracyjnych obejmujących nowotwory złośliwe trzustki refundacją zostały objęte leki zawierające irinotekan (15 kodów EAN), co zwiększy zakres dostępnych opcji terapeutycznych dla pacjentów ze złośliwymi nowotworami trzustki.

Nowe substancje objęte finansowaniem w ramach chemioterapii:

 • bosentan (1 kod EAN)
 • kwas zoledronowy (2 kody EAN)
 • bikalutamid (2 kody EAN),
 • kapecytabina (2 kody EAN)
 • karboplatyna (1 kod EAN)
 • cysplatyna (1 kod EAN)
 • doksorubicyna (2 kody EAN), 
 • epirubicyna (2 kody EAN), 
 • filgrastym (4 kody EAN)
 • fluorouracil (1 kod EAN),
 • gemicytabina (4 kody EAN)
 • imatynib (5 kodów EAN)
 • oktokog alfa – rekombinowany VIII czynnik krzepnięcia (6 kodów EAN) oraz 
 • paklitaksel (2 kody EAN).

Zamieszczamy poniżej do pobrania wszystkie najważniejsze wykazy leków. 

Onkologiczne programy lekowe:

Nazwa Programu

ICD-10

plik pdf B3. Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)

c 15, c 16, c 17, c 18, c 20, c 48

plik pdf B4. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego

c 18 – c 20

plik pdf B5. Leczenie raka wątrobokomórkowego

c 22.0

plik pdf B6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca 

c 34

plik pdf B8. Leczenie mięsaków tkanek miękkich 

c 48, c 49

plik pdf B9. Leczenie raka piersi 

c 50

plik pdf B.10 Leczenie raka nerki

c 64

plik pdf B.12 Leczenie chłoniaków złośliwych

c 82, c 83

plik pdf B.13 Leczenie szpiczaka plazmatyczno komórkowego (plazmocytowego)

c 90

plik pdf B.14 Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej 

c 92.1

plik pdf B.48 Leczenie czerniaka złosliwego skóry

 c 43

plik pdf B.50 Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika

 c 56, c 57, c 48

plik pdf B.51 Leczenie bendamustyna chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab

 c 82, c 83, c 85, c 88.0

plik pdf B.52 Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie 

c 01, c 05.0, c 05.1, c 05.2, c 05.8, c 05.9, c 09.0, c 09.1, c 09.8, c 09.9, c 10.0, c 10.1, c 10.2, c 10.3, c 10.4, c 10.8, c 10.9, c 12, c 13.0, c 13.1, c 13.2, c 13.8, c 13.9, c 32.0, c 32.1, c 32.2, c 32.3, c 32.8, c 32.9

plik pdf B.53 Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki 

 c 25.4

plik pdf B.54 Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego 

 c 90.0

plik pdf B.56 Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego 

 c 61

plik pdf B.58 Leczenie zaawansowanego raka żołądka

 c 16

plik pdf B.59 Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem

 c 43

 

Refundowane wskazania ICD-10 dla leków, stosowanych w ramach chemioterapii w całym zakresiezarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym:

plik pdf Załącznik C.0.01.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Acidum levofolinicum
plik pdf Załącznik C.0.02.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Calcii folinas
plik pdf Załącznik C.0.03.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Darbepoetinum alfa
plik pdf Załącznik C.0.04.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Epoetinum alfa
plik pdf Załącznik C.0.05.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Epoetinum beta
plik pdf Załącznik C.0.06.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Filgrastimum
plik pdf Załącznik C.0.08.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Mesnum
plik pdf Załącznik C.0.09.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Ondansetronum
plik pdf Załącznik C.0.10.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Pegfilgrastimum
plik pdf Załącznik C.0.11.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Rasburicasum
plik pdf Załącznik C.0.12.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Aprepitantum
plik pdf Załącznik C.0.13.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Lipegfilgrastimum
plik pdf Załącznik C.0.14.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Posaconazolum
plik pdf Załącznik C.1. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Asparaginasum
plik pdf Załącznik C.2. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bicalutamidum
plik pdf Załącznik C.3. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bleomycin sulphate
plik pdf Załącznik C.4. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Busulfanum
plik pdf Załącznik C.5. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Capecitabinum
plik pdf Załącznik C.6. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Carboplatinum
plik pdf Załącznik C.8. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Chlorambucilum
plik pdf Załącznik C.10. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Ciclosporinum
plik pdf Załącznik C.11. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cisplatinum
plik pdf Załącznik C.12. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cladribinum
plik pdf Załącznik C.13. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cyclophosphamidum
plik pdf Załącznik C.14. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cytarabinum
plik pdf Załącznik C.15. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cytarabinum  Depocyte
plik pdf Załącznik C.16. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Dacarbazinum
plik pdf Załącznik C.19. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Docetaxelum
plik pdf Załącznik C.20. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Doxorubicinum
plik pdf Załącznik C.21.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Doxorubicinum liposomanum
plik pdfZałącznik C.21.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Doxorubicinum liposomanum
plik pdf Załącznik C.22. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Doxorubicinum liposomanum pegylatumm
plik pdf Załącznik C.23. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Epirubicinum
plik pdf Załącznik C.24. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Etoposidum
plik pdf Załącznik C.25. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Fludarabinum
plik pdf Załącznik C.26. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Fluorouracilum
plik pdf Załącznik C.27. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Fulvestrantum
plik pdf Załącznik C.28.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Gemcitabinum
plik pdfZałącznik C.28.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Gemcitabinum
plik pdf Załącznik C.29. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Hydroxycarbamidum
plik pdf Załącznik C.30. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Idarubicin
plik pdf Załącznik C.31. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Ifosfamidum
plik pdf Załącznik C.33. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Interferonum alfa-2a
plik pdf Załącznik C.34. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Interferonum alfa-2b
plik pdf Załącznik C.35.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Irinotecanum
plik pdf Załącznik C.35.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Irinotecanum
plik pdf Załącznik C.36 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Isotretinoinum
plik pdf Załącznik C.37. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Lanreotidum
plik pdf Załącznik C.39. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Melphalanum
plik pdf Załącznik C.40. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Mercaptopurinum
plik pdf Załącznik C.41. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Methotrexatum
plik pdf Załącznik C.42. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Mitomycinum
plik pdf Załącznik C.43. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Mitotanum
plik pdf Załącznik C.45. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Octreotidum
plik pdf Załącznik C.46. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Oxaliplatinum
plik pdf Załącznik C.47. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Paclitaxelum
plik pdf Załącznik C.48. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Pegasparagasum
plik pdf Załącznik C.49. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Pemetreksedum
plik pdf Załącznik C.51. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Rituximabum
plik pdf Załącznik C.52. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Tamoxifenum
plik pdf Załącznik C.55. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Thiotepum
plik pdf Załącznik C.56. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Tioguaninum
plik pdf Załącznik C.57.1 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Topotecanum p.o.
plik pdf Załącznik C.57.2 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Topotecanum inj.
plik pdf Załącznik C.58. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Tretinoinum
plik pdf Załącznik C.60. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Vinblastinum
plik pdf Załącznik C.61. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Vincristinum
plik pdf Załącznik C.63. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Vinorelbinum
plik pdf Załącznik C.64. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Temozolomidum
plik pdf Załącznik C.65. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Arsenicum trioxidum
plik pdf Załącznik C.66. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Clofarabinum
plik pdf Załącznik C.67.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bendamustinum hydrochloridum
plik pdf Załącznik C.67.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bendamustinum hydrochloridum
plik pdf Załącznik C.67.c - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bendamustinum hydrochloridum
plik pdf Załącznik C.68.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Acidum zoledronicum
plik pdf Załącznik C.68.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Acidum zoledronicum
plik pdf Załącznik C.69. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Azacitidinum
plik pdf Załącznik C.70.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdf Załącznik C.70.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdf Załącznik C.70.c - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdf Załącznik C.71 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Plerixaforum
plik pdf Załącznik C.72 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Anagrelidum

 

 

Wiadomość przesłana przez: Portal Onkologia i Hematologia Online

www.onkologia-online.pl

********************************************
Informacje przesyłamy do osób, które wyraziły na to zgodę. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać powyższych informacji, prosimy o przesłanie e-maila z tematem "wypisz" na adres kontakt@onkologia-online.pl bądź zmianę ustawień w profilu użytkownika na stronie portalu www.onkologia-online.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2014-07-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję