Twitter
Główny specjalista w Departamencie do spraw Służb Mundurowych w Wydziale Świadczeń Zdrowotnych Służb Mundurowych
Kontakt:
Treść ogłoszenia:

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie założeń merytorycznych i organizacyjnych przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń w rodzajach świadczeń prowadzonych wg właściwości rzeczowej Wydziału,
 • opracowywanie materiałów do zawierania/zmiany umów o udzielanie świadczeń oraz opisów tych świadczeń,
 • przygotowywanie interpretacji przepisów dotyczących warunków zawierania, realizacji i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • współpraca z nadzorem specjalistycznym w poszczególnych dziedzinach medycyny, organami i instytucjami właściwymi w sprawach  świadczeń opieki zdrowotnej,
 • prowadzenie prac analitycznych związanych z oceną potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców i dostępności do świadczeń;
 • obsługa systemów informatycznych służących realizacji zadań;
 • opiniowanie aktów prawnych,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • dokonywanie analiz dokumentów i prowadzenie korespondencji,

Wykształcenie: wyższe

Opis wykształcenia: lekarz medycyny

Wymagania konieczne:

 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 • znajomość organizacji ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
 • znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych;
 • umiejętność pracy koncepcyjnej i analitycznego myślenia;
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność, dyspozycyjność;

Wymagania pożądane:

 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • znajomość metod finansowania ochrony zdrowia,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • dobre umiejętności dokonywania ocen, analiz, opracowań projektów dokumentów, umiejętność sporządzania pism urzędowych oraz innej korespondencji,
 • umiejętność pracy koncepcyjnej,  analitycznego myślenia oraz jasnego formułowania wniosków,

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie: 
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o    zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu;

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu: 
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy, 
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli; "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 • kopia dowodu osobistego;

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 19 grudnia 2011 r. na adres:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa
ul. Grójecka 186

Biuro Kadr i Szkoleń - pokój 2.10

dopiskiem: oferta pracy - DSM/11/52

Informacje telefoniczne pod nr 0-22 572- 62- 69

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.


 

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2019-02-08

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję