Twitter
Regulamin

Regulamin Serwisu OnkologiaOnline

§ 1. [OPIS SERWISU]

 1. Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez OnkologiaOnline - jest witryną internetową, poprzez którą Użytkownikom umożliwiane jest głównie korzystanie z Funkcjonalności.
 2. OnkologiaOnline umożliwia dostęp do Serwisu oraz korzystanie z Funkcjonalności jedynie pod warunkiem akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

§ 2. [AKCEPTACJA WARUNKÓW]

 1. Użytkownik ma świadomość i akceptuje, iż korzystanie z Serwisu, w całości lub w części, jest uzależnione od akceptacji wszystkich zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje ww. zapisów, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 2. O ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie: nowe funkcje w ramach Serwisu, Usługi bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi. Niektóre świadczone w ramach Serwisu Usługi bądź Funkcjonalności mogą podlegać Dodatkowym warunkom. Podczas korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, Użytkownik winien stosować się do Dodatkowych warunków oraz Regulaminu. W przypadku niezgodności między Regulaminem a Dodatkowymi warunkami, postanowienia Dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający.
 3. Zarówno Regulamin jak i Polityka Prywatności są udostępnione Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik. Dodatkowe warunki, którym podlegają niektóre Usługi bądź Funkcjonalności, są również udostępniane Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w zakresie dotyczącym takich Usług bądź Funkcjonalności - w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik.

§ 3. [ZNACZENIE]

 1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:

1)      Banner - forma przekazania treści reklamowych stanowiąca odnośnik do produktów, usług, stron internetowych, witryn internetowych lub innych komunikatów;

2)      Biuro Obsługi Klienta -prowadzone przez OnkologiaOnline biuro obsługi Użytkowników, mieszczące się w Poznaniu przy ul. Kowarskiej 26 (kod pocztowy: 60-464), , e-mail: kontakt(at)onkologia-online.pl, telefon: +48.534.694964 (dostępny w dni robocze, w godz. 9-16).;

3)     Centrum Rozliczeniowe Dotpay- witryna internetowa funkcjonująca pod adresem Dotpay.pl, administrowana przez spółkę pod firmą  Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

4)      Charakterystyki Produktów Leczniczych (ChPL) - szczegółowo określona w art. 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, charakterystyka substancji lub mieszaniny substancji, przedstawianej jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawanej w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne;

5)      Dane - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

6)      Dobra - dobra osobiste Użytkownika wykorzystywane w ramach Serwisu;

7)      Dodatkowe warunki - dokumenty określające ewentualne dodatkowe warunki, na jakich świadczone są w ramach Serwisu bądź przy wykorzystaniu Serwisu niektóre Usługi bądź Funkcjonalności;

8)      Domena - narzędzie, współpracujące z nazwą domenową: onkologia-online.pl, wskazujące użytkownikowi sieci Internet położenie Serwisu;

9)      droga elektroniczna - komunikacja pomiędzy OnkologiaOnline a Użytkownikiem dokonywana w języku polskim przy wykorzystaniu przyporządkowanego do Konta adresu poczty elektronicznej Użytkownika bądź właściwych w danej materii adresów poczty elektronicznej Biura Obsługi Klienta;

10)    Działanie - działanie, w ramach którego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje konkursy na projekty związane z wprowadzaniem na rynek e-usług oraz produktów cyfrowych (w ramach Priorytetu VIII: Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki oraz Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej);

11)    Funkcjonalność - funkcjonalności w ramach Serwisu, w tym w szczególności: (a) możliwość umieszczania ChPL wszystkich leków stosowanych w onkologii, z możliwością aktualizacji i automatycznego mailingu do Użytkowników Zarejestrowanych; (b) możliwość zamieszczania informacji na temat możliwości finansowania poszczególnych terapii, z funkcją aktualizacji informacji, w konkretnych ośrodkach na Terytorium; (c) dostęp do listy leków zarejestrowanych w danych wskazaniach wraz z informacją o refundacji bądź finansowaniu; (d) możliwość wymiany informacji bądź doświadczeń na temat postepowania w przypadku wystąpienia działań niepożądanych przy zastosowaniu konkretnych leków bądź terapii; (e) możliwość automatycznego mailingu dotyczącego specjalnych środków ostrożności związanych ze stosowaniem danego preparatu; (f) kanał RSS umożliwiający subskrypcje informacji o wprowadzonych aktualizacjach; (g) możliwość umieszczania BSS (skrócona informacja) leków onkologicznych; (h) emisja e-biuletynu poświęconego aktualizacjom; (i) możliwość integracji z witrynami internetowymi stowarzyszeń pacjentów onkologicznych działających na Terytorium; (j) możliwość umieszczania ogłoszeń o pracę - poszukiwanie pracowników dla szpitali oraz przedsiębiorców prowadzących działalność farmaceutyczną; (k) możliwość umieszczania Bannerów Partnerów lub osób trzecich – na zasadach określonych w Dodatkowych warunkach; (l) możliwość umieszczania ogłoszeń o planowanych szkoleniach, konferencjach, sympozjach, warsztatach; (m) zakup emisji ogłoszenia z cyklu wydarzenia i umieszczenie go w kalendarium z możliwością wybrania opcji dodatkowych;

12)    Grafika - graficzne aspekty interfejsu Serwisu, w tym w szczególności wszystkich stron i podstron Serwisu oraz znaków specjalnych pojawiających się w Serwisie;

13)    Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

14)    Konto - konto w Serwisie;

15)    Licencja - licencja, na mocy której Użytkownik uprawnia OnkologiaOnline do korzystania z Zawartości pochodzącej od Użytkownika lub wprowadzonej do Serwisu przy wykorzystaniu Konta - na warunkach określonych w § 6 Regulaminu.

16)    Okres Licencji - czas określony 2 lat liczony osobno w stosunku do każdego elementu Zawartości objętego Licencją (od momentu jego wprowadzenia do Serwisu);

17)    OnkologiaOnline - spółka pod firmą e-idea sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres rejestracyjny: ul. Kowarska 26, 60-464 Poznań, NIP 7811845976, REGON 301291823, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000343860, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

18)    Oprogramowanie - wszelkie programy komputerowe pozwalające na korzystanie z Serwisu;

19)    Partner - przedsiębiorcy oraz inne podmioty będące kontrahentami OnkologiaOnline, prowadzący swoją działalność gospodarczą również przy wykorzystaniu Serwisu;

20)    Polityka Prywatności bądź Polityka Prywatności OnkologiaOnline - odnosząca się do Serwisu polityka prywatności;

21)    Prawa - autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych lub oznaczenia geograficzne bądź prawa o podobnym charakterze;

22)    Projekt - projekt OnkologiaOnline pt. „Stworzenie portalu Onkologia-online.pl nowej specjalistycznej e-usługi z dziedziny onkologii” realizowany w ramach Działania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa;

23)    Przedłużony Okres Licencyjny - czas określony równy 12 miesiącom kalendarzowym;

24)    Regulamin bądź Regulamin Serwisu OnkologiaOnline- niniejszy regulamin;

25)    Reklamacja - postępowanie reklamacyjne określone w § 14 Regulaminu;

26)    Serwis - witryna internetowa OnkologiaOnline, do której kieruje Domena;

27)    Sieć - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju;

28)    System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez Sieci za pomocą właściwego dla danego rodzaju Sieci Urządzenia końcowego;

29)    Terytorium - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

30)    Umowa - umowa o świadczenie Usług;

31)    Urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń Sieci;

32)    Usługa -usługa, w tym Funkcjonalność, świadczona przy wykorzystaniu Serwisu - bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą Sieci;

33)    Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu;

34)    Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który posiada Konto;

35)    Wymogi techniczne - następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem OnkologiaOnline:

 1. Wymagania dotyczące stacjonarnych Urządzeń końcowych:

1)   przeglądarka internetowa Internet Explorer 7 lub wyższa, Firefox w wersji 3 lub wyższej, Google Chrome w wersji 9 lub wyższej;

2)   włączona obsługa mechanizmu ciasteczek (tzw. cookies) oraz javascript;

3)   zainstalowana i prawidłowo działająca wtyczka Adobe Flash Player w wersji 10.0 lub wyższej.

 1. Wymagania dotyczące mobilnych Urządzeń końcowych: prawidłowo działająca przeglądarka mobilna z obsługą javascript i mechanizmów css / html;

III.  Poprawne użytkowanie którejkolwiek z wymienionych wyżej aplikacji wymaga stosowania się do minimalnych wymagań sprzętowych rekomendowanych przez producenta danej aplikacji.

IV. Do korzystania z wybranych Funkcjonalności wymagana jest przede wszystkim poprawnie działająca skrzynka pocztowa (adres e-mail). Użytkownik jest świadomy, że istnieją programy pocztowe, których określone ustawienia mogą powodować omyłkowe traktowanie korespondencji mailowej przychodzącej z Serwisu jako korespondencji niechcianej tzw. SPAM.

V.  Zabronione jest korzystanie z wirusów, botów lub innych kodów komputerowych, plików lub programów w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji (w szczególności automatyzujących wypełnianie formularzy i symulujących ruch generowany przez działania Użytkownika).

VI. Korzystanie z niektórych Funkcjonalności Serwisu wymagać może wyłączenia filtrów reklam lub – w przypadku usługi newsletter – odpowiedniego ustawienia filtrów antyspamowych poczty elektronicznej Użytkownika.

36)    Zawartość - wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym informacje, pomysły, opinie, zdjęcia, utwory audiowizualne lub inne wiadomości, transmisje lub materiały;

37)    Zgoda - oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda (nie: domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści) na przetwarzanie Danych tego, kto składa oświadczenie (w celu i zakresie wskazanym w Polityce Prywatności);

38)    Złośliwy kod - oznacza program komputerowy lub kod komputerowy, uszkadzający lub w inny sposób wpływający niekorzystnie na systemy komputerowe (w tym System OnkologiaOnline lub jego elementy), oprogramowanie (w tym Oprogramowanie), sieci komputerowe (w tym System OnkologiaOnline lub jego elementy) lub Urządzenia końcowe, w tym bez ograniczeń, wszelkiego typu programy komputerowe, kody komputerowe bądź procedury, które mają na celu lub mogą umożliwić nieautoryzowany dostęp, wyłączyć, uszkodzić lub usunąć oprogramowanie (w tym Oprogramowanie), sprzęt (w tym Urządzenia końcowe, System OnkologiaOnline lub ich elementy) lub dane (w tym Dane) bądź wykonywać inne podobne funkcje;

39)    Znaki - wszelkie odnoszące się do Serwisu informacje zastrzeżone oraz wszystkie chronione prawnoautorsko lub w inny sposób prawnie chronione elementy Serwisu, w tym Oprogramowanie, projekty, tekst, obrazy, fotografie, ilustracje, materiały audio i wideo, Grafika, bazy danych, wybór, kolejności, wygląd i układ elementów, a także wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe odnoszące się do Serwisu - z wyłączeniem Zawartości niepochodzącej od OnkologiaOnline lub podmiotów, z którymi łączą OnkologiaOnline stosowne umowy dotyczące Praw;

 1. Wyrażenia "powyżej", „tutaj”, "poniżej", jak i słowa o podobnym wydźwięku odnoszą się do Regulaminu jako całości, a nie tylko do konkretnych paragrafów, ustępów lub postanowień, w których takie wyrażenie występuje.
 2. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, wyrazy wskazujące liczbę pojedynczą dotyczą liczby mnogiej i odwrotnie, natomiast rodzaj męski, żeński i nijaki zawierają w sobie poszczególne rodzaje.
 3. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie, Dodatkowych warunkach lub Polityce Prywatności będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej.

§ 4. [DOSTĘP ORAZ ZAWARTOŚĆ]

 1. Serwis zawiera kombinację Zawartości pochodzącej od: OnkologiaOnline, Użytkowników bądź Partnerów, przy czym OnkologiaOnline nie jest inicjatorem przekazu danych składających się na bądź będących elementem Zawartości nieoznaczonej jako Zawartość pochodząca od OnkologiaOnline, nie wybiera odbiorcy przekazu takich danych, jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w takim przekazie.
 2. OnkologiaOnline dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, aby informacje lub inne treści składające się na Zawartość pochodzącą od OnkologiaOnline były ścisłe i poprawne, niemniej Zawartość dostarczana jest przez OnkologiaOnline jedynie w celach informacyjnych, edukacyjnych lub reklamowych, z uwagi na co nie może być utożsamiana z konsultacją czy też poradą lekarską ani z ich surogatami. Tym samym jakiekolwiek treści składające się na bądź będące elementem Zawartości nie mogą służyć ani być podstawą do diagnostyki lub leczenia Użytkownika bądź jakiejkolwiek innej osoby fizycznej ani zmiany sposobu opracowanej przez specjalistów diagnostyki lub leczenia.
 3. OnkologiaOnline jest odpowiedzialna względem Użytkownika będącego Konsumentem, jeżeli jej świadczenie ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności świadczenia z Umową. W szczególności świadczenie jest niezgodne z Umową, jeżeli:
  1.  nie ma właściwości, które świadczenie tego rodzaju powinno mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu OnkologiaOnline zapewniała, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Użytkownik poinformował OnkologiaOnline przy zawarciu Umowy, a OnkologiaOnline nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. zostało Użytkownikowi przekazane w stanie niezupełnym.
 5. Wprowadzanie Zawartości do Serwisu przez Użytkowników wymaga posiadania aktywnego Konta.
 6. OnkologiaOnline jest uprawniona do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez OnkologiaOnline w ramach Serwisu danych składających się na bądź będących elementem Zawartości niepochodzącej od OnkologiaOnline.
 7. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelką Zawartość i inne materiały, niezależnie od ich formy lub charakteru, które zostały przesłane, przekazane lub udostępnione przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu - z uwagi na co Użytkownicy zobowiązują się, iż pochodząca od nich Zawartość nie będzie naruszać Regulaminu. W szczególności Użytkownicy oświadczają i zapewniają, iż pochodząca od nich Zawartość nie będzie zawierać żadnych treści, które: są fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd; naruszają jakiekolwiek Prawa innych Użytkowników, Partnerów lub osób trzecich, tajemnice handlowe, Dobra bądź prywatność, naruszają umowy o zachowaniu poufności lub naruszają jakiekolwiek przepisy Terytorium odnoszące się w szczególności do nieuczciwej konkurencji lub zakazanej reklamy; mają charakter zniesławiający, szykanujący; obsceniczny, pornograficzny bądź zawierają Złośliwy kod. Dla uniknięcia wątpliwości, bezwzględnie zabronionym jest umieszczanie w Serwisie Zawartości zawierającej Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym bądź dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym - bez jednoczesnego podania tych Danych do wiadomości publicznej przez osobę, której te Dane dotyczą.
 8. Użytkownicy dalej oświadczają i zapewniają, iż każdorazowo będą im przysługiwać niezbędne Prawa do treści składających się na bądź będących elementem umieszczonej przez nich w Serwisie Zawartości - na polach eksploatacji koniecznych do zgodnego z prawem Terytorium funkcjonowania tychże treści w Serwisie oraz każdorazowego efektywnego udzielania Licencji.
 9. OnkologiaOnline egzekwuje Regulamin, toteż jeżeli stwierdzi, iż jakiekolwiek treści składające się na bądź będące elementem Zawartości naruszają bądź mogą naruszać Regulamin, ma prawo, bez ograniczenia innych praw, które mogą jej przysługiwać, powiadamiając o tym Użytkownika będącego Konsumentem, do skorzystania z jakichkolwiek technicznych, prawnych, operacyjnych lub innych dostępnych OnkologiaOnline środków w celu wyegzekwowania przestrzegania zapisów Regulaminu.
 10. Użytkownik winien mieć świadomość faktu, iż niektóre Usługi bądź Funkcjonalności są świadczone przez Partnerów, o czym Użytkownik będzie informowany dodatkowo przed zdecydowaniem się na skorzystanie z takiej Funkcjonalności bądź Usługi. OnkologiaOnline nie jest stroną takich stosunków obligacyjnych.
 11. Użytkownicy mają świadomość faktu, iż dostęp do Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności może być uzależniony od statusu Użytkownika, wnoszonych przez niego opłat (na rzecz OnkologiaOnline, Partnerów lub osób trzecich) lub wyrażenia i niecofania Zgody. Użytkownicy akceptują także fakt, iż OnkologiaOnline nie gwarantuje symultanicznej dostępności wszystkich Funkcjonalności.
 12. Dostęp do Serwisu, Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności jest niemożliwy bez spełnienia przez Urządzenia końcowe Użytkownika Wymogów technicznych.
 13. Skorzystanie z Funkcjonalności bądź innych Usług świadczonych przez Partnerów wymaga wyrażenia przez Użytkownika Zgody. Adresatem przedmiotowej Zgody jest Partner świadczący daną Funkcjonalność bądź inną Usługę, na skorzystanie z której zdecydował się Użytkownik, przy czym Partner powinien przekazać danemu Użytkownikowi wszystkie wymagane prawem informacje. Operacje odnoszące się do realizacji ww. Funkcjonalności bądź Usług, wykonywane na Danych, nie wymagają od Użytkownika podejmowania żadnych dodatkowych czynności bądź artykułowania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli.

§ 5. [ZASADY POSTĘPOWANIA]

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlega wszelkim przepisom obowiązującym na Terytorium, w związku z czym Użytkownicy zgadzają się nie naruszać norm wyartykułowanych w tychże przepisach. W szczególności Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać zasad określonych poniżej.
 2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu, Usług czy też Funkcjonalności zgodnie z ich przeznaczeniem, Umową, Regulaminem, ewentualnymi Dodatkowymi warunkami; powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest: korzystanie z Serwisu przy wykorzystaniu Urządzeń końcowych zawierających Złośliwy kod lub przy wykorzystaniu Złośliwego kodu; wprowadzanie do Serwisu Złośliwego kodu lub narażenie Serwisu na działanie Złośliwego kodu; kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania dotyczące Serwisu lub Oprogramowania wykraczające poza zwykłe korzystanie z Serwisu.

§ 6. [PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH]

 1. Uprawnionym do Znaków jest OnkologiaOnline lub jej kontrahenci. Znaki są prawnie chronione, bez ograniczeń, zgodnie z prawem obowiązującym na Terytorium. Użytkownicy nie mogą korzystać ze Znaków w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej oraz wyraźnej zgody OnkologiaOnline. Jakiekolwiek nieautoryzowane lub zakazane korzystanie ze Znaków narazi Użytkowników na odpowiedzialność cywilną lub karną. Użytkownicy winni uzyskiwać dostęp do Serwisu jedynie poprzez interfejs dostarczony przez OnkologiaOnline w celu korzystania z Serwisu.
 2. Użytkownik ma świadomość i zgadza się, iż poprzez umieszczanie Zawartości pochodzącej od Użytkownika lub wprowadzonej do Serwisu przy wykorzystaniu Konta udziela OnkologiaOnline Licencji na następujących polach eksploatacji (w całości lub w części): użytkowanie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie utworów zależnych, rozpowszechnianie, wykonywanie – niezależnie od formy oraz w odniesieniu do wszystkich treści składających się na bądź będących elementem Zawartości pochodzącej od Użytkownika lub wprowadzonej do Serwisu przy wykorzystaniu Konta. Zawartość, w zakresie Licencji nie obejmuje Dóbr takich jak wizerunek.
 3. Licencja ma charakter licencji niewyłącznej, nieograniczonej co do terytorium, nieodpłatnej oraz sublicencjonowalnej (pod warunkiem akceptacji jej warunków). Licencja zostaje udzielona na Okres Licencji. Okres Licencji ulega cyklicznemu przedłużeniu na Przedłużony Okres Licencyjny, liczony od dnia upływu poprzedniego okresu licencyjnego. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia Licencji ze skutkiem na koniec każdego okresu licencyjnego (w tym Przedłużonego Okresu Licencyjnego), za wypowiedzeniem złożonym w ostatnim miesiącu danego okresu licencyjnego (w tym Przedłużonego Okresu Licencyjnego). Dla uniknięcia wątpliwości, poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik akceptuje i zgadza się z tym, że po inicjalnym zaakceptowaniu Regulaminu (przy zakładaniu Konta) bądź zaakceptowaniu zmian Regulaminu na warunkach tutaj opisanych, efektywne udzielanie Licencji na warunkach tutaj opisanych, nie wymaga od Użytkownika podejmowania żadnych dodatkowych czynności bądź artykułowania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli
 4. Użytkownik ma świadomość i akceptuje fakt, iż prawnoautorskie aspekty korzystania przez Użytkownika z konkretnej, niepochodzącej od danego Użytkownika Zawartości, w tym w ramach Funkcjonalności, mogą podlegać warunkom właściwych Dodatkowych warunków, tym samym odbiegając od zasad określonych Regulaminem.
 5. Użytkownik winien umieszczać Zawartość w Serwisie, jak również pobierać Zawartość z Serwisu, jedynie przy wykorzystaniu Konta oraz w zgodzie z zapisami Regulaminu oraz znajdujących zastosowanie Dodatkowych warunków.

§ 7. [OPŁATY]

 1. Korzystanie z niektórych Usług bądź Funkcjonalności może wymagać od Użytkowników uiszczenia opłaty w celu dostępu lub korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, zgodnie z Dodatkowymi warunkami (zawierającymi również cennik, określający wskazane opłaty) odnoszącymi się do takich Usług bądź Funkcjonalności.
 2. Wszelkie transakcje handlowe przy wykorzystaniu Serwisu, będą odbywały się zgodnie z Regulaminem oraz właściwymi Dodatkowymi warunkami.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

§ 8. [KONTO]

 1. Użytkownicy mogą (a) umieszczać Zawartość w Serwisie lub (b) korzystać z określonych Usług bądź Funkcjonalności jedynie po założeniu Konta i podaniu niezbędnych do tego informacji zgodnie ze stanem faktycznym. Użytkownicy, po założeniu Konta, uzyskują status Użytkowników Zarejestrowanych.
 2. Poprzez założenie Konta zawierana jest Umowa na czas nieokreślony.
 3. Aby założyć Konto, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając - zgodnie ze stanem faktycznym - następujące dane: (a) adres e-mail; (b) hasło; (c) imię; (d) nazwisko; (e) dane adresowe (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj). Rejestracji osoby fizycznej, która zamierza korzystać z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale mogącej we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania czynności prawnych w imieniu tych podmiotów, w szczególności wszelkich czynności związanych z założeniem Konta oraz praw i obowiązków Użytkownika. W celu założenia Konta osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie co najmniej następujących danych: (a) imię; (b) nazwisko osoby wypełniającej formularz, (c) adres e-mail; (d) hasło; (e) dane adresowe (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj); (f) pełna nazwa (firma) podmiotu rejestrowanego, (g) NIP; (h) numer PWZ (prawa wykonywania zawodu) albo inny numer charakterystyczny dla danej działalności. Przedmiotowe dane winny być aktualne, z uwagi na co Użytkownik zobowiązany jest je każdorazowo niezwłocznie zaktualizować - nie później niż przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności prawnej przy wykorzystaniu Serwisu.
 4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Użytkownika prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób aktywacji Konta.
 5. Z tytułu założenia Konta OnkologiaOnline nie pobiera jakichkolwiek opłat. Konto nie może być przedmiotem obrotu. Każdy podmiot (jako jeden i ten sam Użytkownik) może posiadać tylko jedno Konto. Czas trwania ewentualnych zobowiązań Użytkownika wynikających z Umowy obejmuje co najmniej czas trwania Umowy. Po rozpoczęciu świadczenia Usług w ramach Umowy na wyraźne żądanie Użytkownika, uprawnienie Użytkownika do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 16 poniżej, wygasa.
 6. OnkologiaOnline rezerwuje sobie uprawnienie do uzależnienia aktywacji lub utrzymania Konta od zweryfikowania danych wymienionych wyżej, w szczególności poprzez dostarczenie OnkologiaOnline przez Użytkownika wymaganych przez OnkologiaOnline informacji lub dokumentów.
 7. Korzystać z Serwisu może wyłącznie osoba (odpowiednio), która : a) jest pełnoletnia oraz nie została ubezwłasnowolniona w jakimkolwiek zakresie; b) ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu; c) jest w pełni uprawniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zakładane jest Konto, a jej uprawnienie nie wygasło, nie zostało uchylone lub w inny sposób ograniczone.
 8. OnkologiaOnline zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania Kont, w przypadku gdy OnkologiaOnline uzyska wiarygodne informacje, iż Użytkownik Zarejestrowany nie może dokonywać ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu bądź Użytkownik narusza Prawa lub Dobra OnkologiaOnline, innych Użytkowników, Partnerów bądź jakichkolwiek osób trzecich. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie.
 9. Podczas zakładania Konta, Użytkownikowi udostępniana jest aktualna treść Regulaminu oraz Polityki prywatności, których akceptacja jest warunkiem koniecznym aktywacji Konta oraz korzystania z Serwisu jako Użytkownik Zarejestrowany.
 10. Poprzez korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności założenie Konta, Użytkownik Zarejestrowany bierze na siebie odpowiedzialność za: (a) utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta, w tym hasła, (b) ograniczenie dostępu osób trzecich do Urządzeń końcowych Użytkownika oraz (c) wszystkie czynności wykonywane w ramach swojego Konta - chyba, że wykaże, iż konkretne czynności zostały dokonane wbrew jego woli, a on sam nie miał i nie mógł był mieć wpływu na uniemożliwienie dokonania tych czynności przez osoby trzecie.

§ 9. [POLITYKA PRYWATNOŚCI]

OnkologiaOnline szanuje prywatność Użytkowników, Dane oraz Dobra i pragnie je chronić przez cały czas. Polityka Prywatności wyjaśnia, jak OnkologiaOnline zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Serwisu treści dotyczące Użytkowników, w tym Dane.

§ 10. [ZABEZPIECZENIE PRZEZ NIE-KONSUMENTÓW]

 1. Użytkownicy zgadzają się zabezpieczać, bronić i chronić OnkologiaOnline, jak również jej udziałowców, pracowników, agentów, licencjodawców, przedstawicieli, Partnerów oraz dostawców przed odpowiedzialnością oraz od wszelkich strat, wydatków, szkód i kosztów (w tym opłat sądowych), poniesionych w związku z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z korzystania z Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie przy wykorzystaniu Konta, w tym naruszenia Regulaminu, Dodatkowych warunków, przepisów obowiązujących na Terytorium lub jakichkolwiek praw (w tym Dóbr bądź Praw) innych Użytkowników lub osób trzecich.
 2. OnkologiaOnline zastrzega sobie prawo do inicjowania lub prowadzenia, na swój koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich roszczeń, akcji lub innych kwestii, w stosunku do których Użytkownicy mają obowiązek zabezpieczyć OnkologiaOnline, jak również wszelkich negocjacji w sprawie jakiejkolwiek związanej z powyższym ugody lub kompromisu, przy czym Użytkownicy zgadzają się w pełni współpracować z OnkologiaOnline, zgodnie z wnioskiem OnkologiaOnline, w celu obrony przed takimi roszczeniami, akcją lub innym działaniem podmiotów podnoszących roszczenia.

§ 11. [OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC NIE-KONSUMENTÓW]

 1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Terytorium, OnkologiaOnline lub którykolwiek Partner w żadnym wypadku nie odpowiadają wobec Użytkowników, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, nawet jeśli OnkologiaOnline lub taki Partner został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia. Korzystając z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, Użytkownik zgadza się, iż to ograniczenie będzie miało zastosowanie do wszelkich Usług, Funkcjonalności, Zawartości i innych treści, które mogą być dostępne za pośrednictwem Serwisu.
 2. Wszelka Zawartość jest umieszczana w bądź pobierana z Serwisu na własne życzenie i ryzyko Użytkowników. Użytkownicy będą ponosić wyłączną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia ich Urządzeń końcowych, Systemu lub utratę danych, która wynika z takich czynności. Tożsame warunki odnoszą się do korzystania z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności. Bez ograniczania powyższego, OnkologiaOnline nie ponosi odpowiedzialności za Złośliwy kod, opóźnienia, nieścisłości, błędy lub braki powstałe na skutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

§ 12. [CHARAKTER INFORMACJI]

Serwis oraz wszelkie treści w nim zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i mogą nie odzwierciedlać bieżącego stanu wiedzy medycznej. Nie należy traktować jakichkolwiek informacji zawartych w Serwisie jako porady lekarskiej lub konsultacji o charakterze medycznym bądź surogatu wizyty u lekarza specjalisty, bądź farmaceuty uprawnionych do wykonywania zawodu na Terytorium.

§ 13. [NARUSZENIA]

 1. OnkologiaOnline szanuje Prawa oraz Dobra innych i prosi Użytkowników o okazywanie takiego samego szacunku Prawom oraz Dobrom OnkologiaOnline, innych Użytkowników, Partnerów oraz osób trzecich.
 2. Jeżeli ktokolwiek uważa, że którekolwiek z przysługujących im Praw do Zawartości lub odpowiedników Znaków bądź Dobra zostały w ramach lub przy wykorzystaniu Serwisu naruszone, winien dokonać zgłoszenia tego faktu OnkologiaOnline - przy wykorzystaniu Biura Obsługi Klienta.
 3. Dla ułatwienia OnkologiaOnline reakcji na ewentualne naruszenia, OnkologiaOnline zaleca, aby określone wyżej zgłoszenie spełniało następujące kryteria: (a) precyzyjne oznaczenie osoby, której przysługują Prawa lub Dobra bądź działającej w imieniu i na rzecz podmiotu, któremu przysługują Prawa lub Dobra; (b) precyzyjny opis Zawartości, Utworu lub odpowiedników Znaków, co do których zostało naruszone którekolwiek z Praw lub Dóbr wraz z załączaniem stosownych dokumentów; (c) precyzyjny opis miejsca w Serwisie, gdzie ma miejsce naruszenie (wraz z załączeniem zrzutów ekranu Serwisu); (d) dane kontaktowe zgłaszającego; (e) oświadczenie zgłaszającego, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę Praw oraz Dóbr, a nie szkodzenie w jakikolwiek sposób Serwisowi, OnkologiaOnline lub podmiotowi, któremu zarzucono naruszenie któregokolwiek z Praw lub Dóbr jak również, że zgłaszający jest podmiotem, któremu Prawa lub Dobra przysługują lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu (wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa).

§ 14. [REKLAMACJE]

 1. Użytkownicy Zarejestrowani mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania czy też nienależytego wykonania Usług, z zastrzeżeniem, iż warunki Reklamacji nie odnoszą się do Usług bądź Funkcjonalności świadczonych przez Partnerów - w tym zakresie Użytkownik winien stosować się do warunków reklamacji określonych przez właściwego Partnera.
 2. Reklamacja powinna zawierać: (a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika Zarejestrowanego; (b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; (c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych; (d) datę zawarcia Umowy; (e) z zastrzeżeniem stosownych zapisów Regulaminu, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany żąda ich uiszczenia; (f) numer konta bankowego lub adres właściwy do uiszczenia odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany żąda uiszczenia odszkodowania lub innej należności; (g) podpis Użytkownika Zarejestrowanego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, OnkologiaOnline, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika Zarejestrowanego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Reklamacja może być złożona do Biura Obsługi Klienta: pisemnie lub drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.
 5. OnkologiaOnline udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: (a) nazwę jednostki OnkologiaOnline rozpatrującej reklamację; (b) powołanie podstawy rozstrzygnięcia; (c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji; (d) w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty; (e) w przypadku zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu; (f) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego; (g) uzasadnienie faktyczne i prawne - w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części.

 

 

§ 15. [ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

 1. Umowa będzie w pełni ważna i skuteczna do czasu jej rozwiązania na mocy: wyrażonej na piśmie - przez Użytkownika lub OnkologiaOnline - woli rozwiązania Umowy (w terminie tamże oznaczonym) bądź usunięcia Konta.
 2. Z momentem rozwiązania Umowy: (a) Konto zostanie dezaktywowane i usunięte (jeżeli rozwiązanie Umowy nie nastąpiło przez usunięcie Konta); (b) login oraz hasło Użytkownika w ramach Konta zostaną usunięte; (c) Użytkownik utraci wszystkie prawa, tytuły i korzyści ze wszystkich ewentualnych akcji promocyjnych, w których uczestniczył w ramach Serwisu - przy czym zapis ten nie ma zastosowania w zakresie dotyczącym Użytkowników będących Konsumentami.
 3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec OnkologiaOnline, Partnerów lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób niebudzący wątpliwości w formie pisemnej.
 4. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem. W tym celu Użytkownik może wykorzystać znajdujący się na końcu niniejszego Regulaminu Formularz odstąpienia, przy czym nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku skutecznego skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, OnkologiaOnline zwraca wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, w tym poniesione przez Użytkownika koszty dostarczenia świadczenia – z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia tego świadczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia świadczenia ofertowany przez OnkologiaOnline – niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym OnkologiaOnline otrzymała skuteczne oświadczenie o skorzystaniu przez Użytkownika z prawa odstąpienia. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, z jakich Użytkownik skorzystał dokonując tych płatności. Skorzystanie z odmiennego sposobu zwrotu płatności możliwe jest na podstawie indywidualnych ustaleń.
 6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia – jeżeli świadczenie OnkologiaOnline wiązało się z dostarczeniem Użytkownikowi rzeczy - Użytkownik obowiązany jest dostarczyć tą rzecz OnkologiaOnline na swój koszt (jeżeli koszt zwrotu rzeczy ze względu na jej charakter jest wyższy, aniżeli koszt odesłania jej pocztą w trybie zwykłym, OnkologiaOnline o powyższym informuje każdorazowo na stronie internetowej danej rzeczy). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik odstąpił od umowy., chyba że OnkologiaOnline zaproponowała, że sama odbierze rzecz. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracana rzecz powinna być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów:
  1. o świadczenie Usług, jeżeli OnkologiaOnline wykonała w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez OnkologiaOnline utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi OnkologiaOnline nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie od odstąpieniu od Umowy zanim OnkologiaOnline przyjęła jego ofertę, oferta przedstawiona przez Użytkownika przestaje wiązać.

 

§ 16. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Jeśli Użytkownicy zdecydują się korzystać z Serwisu z lokalizacji innej niż Terytorium, Użytkownicy ci są odpowiedzialni również za przestrzeganie przepisów prawa miejsca, w którym uzyskują dostęp do Serwisu.
 2. OnkologiaOnline stosuje kodeks dobrych praktyk.
 3. Wszelkie zapisy Regulaminu odnoszące się do ograniczenia odpowiedzialności OnkologiaOnline oraz zabezpieczenia OnkologiaOnline w rozumieniu § 10 Regulaminu nie mają zastosowania w zakresie dotyczącym Użytkowników będących Konsumentami.
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.
 5. Niniejszy dokument, jak również dokumenty w nim powołane, podlegają przepisom prawa Terytorium, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).
 6. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy OnkologiaOnline a Użytkownikiem, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów OnkologiaOnline oraz Użytkownika. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne z siedzibą w Poznaniu. Reguły niniejszego ustępu nie mają zastosowania wobec Użytkowników będących Konsumentami.
 7. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 8. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Użytkownik taki uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z OnkologiaOnline Umowy;
  2. Użytkownik taki uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a OnkologiaOnline;
  3. Użytkownik taki może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a OnkologiaOnline, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

__________________________________________________________________________

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

 

Podać miejscowość oraz datę

 

E-IDEA sp. z o.o.

ul. Kowarska 26

60-464 Poznań

 

Ja – w tym miejscu należy wpisać dane Użytkownika (imię, nazwisko, login) zamieszkały/a (adres) – niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną zawartej w dniu – w tym miejscu należy wpisać dzień zawarcia Umowy.

 

______________

podpis

 

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2024-06-23

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję