Twitter
Polityka Prywatności

Polityka Prywatności OnkologiaOnline

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak OnkologiaOnline: zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Serwisu informacje dotyczące Użytkowników, w tym Dane. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez OnkologiaOnline poprzez Serwis.

Wszelkie wyrażenia lub zwroty pisane w Polityce Prywatności wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w niniejszym dokumencie mają przede wszystkim znaczenie zdefiniowane w Regulaminie. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie na warunkach określonych w Regulaminie.

Przeglądanie Serwisu bez korzystania z jakiekolwiek Usługi lub Funkcjonalności, ma co do zasady charakter anonimowy. Dane, w tym: nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej, nie są zbierane podczas takiego przeglądania. Reklamy w ramach Serwisu, w tym między innymi Bannery, nie zbierają żadnych Danych poszczególnych Użytkowników. OnkologiaOnline nie gromadzi danych na temat Użytkowników nieposiadających Konta, takich jak: czas logowania bądź rodzaj przeglądarki internetowej.

Użytkownicy winni mieć świadomość, iż OnkologiaOnline może przetwarzać Dane Użytkowników w zakresie jej przekazanym. Wszelkie Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktami wykonawczymi. Podanie Danych ma charakter dobrowolny, jednak może stanowić warunek niezbędny do zawarcia Umowy oraz korzystania z Funkcjonalności. Zakres Danych, które będą zbierane na potrzeby korzystania przez Użytkownika z konkretnej Usługi, Funkcjonalności lub innej formy współpracy jest każdorazowo sprecyzowany w odpowiednim formularzu opatrzonym klauzulą Zgody.

 

OnkologiaOnline niniejszym informuje, że stosuje pliki cookies (z ang. ciasteczka), czyli małe pliki umieszczane na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych oraz funkcjonalnych - co pozwala na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu oraz jego dostosowanie do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie.

Pliki cookies mogą być też stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.

Każdy Użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony www.onkologia-online.pl. 

 

Użytkownik uznaje i zgadza się, iż: (a) OnkologiaOnline może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące Urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu; (b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu; (c) OnkologiaOnline może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane przez prawo Terytorium lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych, wykonania Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń Praw, Dóbr bądź innych praw.

Administratorem Danych jest OnkologiaOnline. Dane zbierane są w celu oraz zakresie związanym z: umożliwieniem Użytkownikom korzystania z Konta, Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności; realizacją Umowy; odpowiadaniem przez OnkologiaOnline na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników bądź zgłoszenia naruszeń Praw lub Dóbr a także wypełnianiem prawnie usprawiedliwionych celów OnkologiaOnline jako administratora Danych.

Użytkownikom Zarejestrowanym przysługuje prawo dostępu do treści Danych ich dotyczących i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do pisemnego (doręczanego na adres Biura Obsługi Klienta), umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych, jeżeli OnkologiaOnline zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub przekazuje te Dane innemu administratorowi Danych.

OnkologiaOnline dopuszcza ewentualne powierzenie przetwarzania niezbędnych Danych Użytkowników Zarejestrowanych, na podstawie umowy, określonej w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w zakresie i celu koniecznym do prawidłowej realizacji niektórych Usług lub Funkcjonalności przez bądź przy udziale Partnerów.

OnkologiaOnline może zgodnie z prawem ujawnić Dane odnoszące się do Użytkowników w ramach współpracy z organami ścigania i innymi osobami trzecimi celem wyegzekwowania ochrony Praw, Dóbr lub innych praw.

Serwis kierowany jest do: (a) pełnoletnich oraz nieubezwłasnowolnionych w jakimkolwiek zakresie osób fizycznych; (b) osób prawnych; (c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania; (d) innych podmiotów gospodarczych bądź (e) osób, które ukończyły trzynaście lat i posiadają zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu (w drodze wyjątku).

OnkologiaOnline wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych. W celu zabezpieczenia Serwisu przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń - już na etapie wyboru technologii i architektury Serwisu - podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony Danych przesyłanych do lub z Serwisu przy wykorzystaniu Sieci. Przede wszystkim, Serwis wymaga, przy żądaniach dostępu do Danych, ustanowienia "bezpiecznej sesji", przy użyciu Secure Socket Layer (SSL), zrozumiałego jedynie dla Urządzeń końcowych Użytkownika oraz Systemu OnkologiaOnline. Ponadto, wiele obszarów Serwisu wymaga użycia unikalnego identyfikatora Użytkownika oraz hasła, jako dodatkowych zabezpieczeń, które pomagają chronić Dane. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie tych informacji przez Użytkowników w ścisłej tajemnicy.

Serwis wykorzystuje Google Analytics, internetowe narzędzie służące do analizy oglądalności stron internetowych, udostępniane przez Google Inc. (“Google”).  Google Analytics korzysta z plików “cookies”, czyli plików tekstowych kreowanych na komputerze Użytkownika, których treść pozwala przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z danej strony internetowej. Informacje generowane przez pliki „cookies” na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są pobierane przez Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Dane te będą wykorzystywane do oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, ale także tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Adres IP Użytkownika nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Co do zasady istnieje możliwość zrezygnowania przez Użytkownika z obsługiwania przez jego przeglądarkę plików „cookies”, jednakże należy pamiętać, iż może to przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu. 

 

Korzystanie z Serwisu wymaga wyrażenia i niecofania przez Użytkownika Zgody. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają odpowiednie warunki Regulaminu, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa Terytorium.

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2024-05-28

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję