Twitter
Newsletter 4/2014
Wielkość czcionki: A | A | A

 

Informator onkologia-online.pl

Zmiana w refundacji produktów leczniczych:

Ministerstwo Zdrowia 24 lutego 2014r. opublikowało obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W WYKAZIE DOTYCZĄCE ONKOLOGII I HEMATOLOGII W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII:

Nowe programy lekowe:

 • refundacją zostanie objęty lek zawierający trastuzumab (1 kod EAN) w ramach nowego programu lekowego: Leczenie zaawansowanego raka żołądka
 • refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający ipilimumab (2 kody EAN) w ramach programu lekowego: Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem. Dotychczas ta substancja czynna była finansowana w ramach chemioterapii niestandardowej jedynie w ograniczonym zakresie. 

Zmiany w istniejących programach lekowych:

 • w ramach programu lekowego: Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika zmieniono kryteria włączenia pacjentek do programu lekowego, zwiększając dostępność do leku bewacyzumab (2 kody EAN).
 • do programu lekowego: Leczenie raka nerki wprowadzono nowy lek zawierający nową substancje czynną aksytynib (2 kody EAN), zapewniając pacjentom nową opcję terapeutyczną dostępną w ramach programu. Lek będzie można stosować w II linii leczenia po uprzednim niepowodzeniu terapii z zastosowaniem cytokin lub niektórych inhibitorów kinaz tyrozynowych (sunitynib/pazopanib).
 • do programu lekowego: Leczenie mięsaków tkanek miękkich wprowadzono lek zawierający pazopanib (4 kody EAN), poszerzając w ten sposób liczbę opcji terapeutycznych dla pacjentów z mięśniakomięsakami gładkokomórkowymi oraz umożliwiając leczenie w ramach tego programu lekowego siedmiu innych typów mięsaków.
 • w ramach programu lekowego: Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca dodano możliwość stosowania leku zawierającego gefitynib (1 kod EAN) w II linii leczenia. Stanowi to poszerzenie opcji terapeutycznej II linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca.
 • w ramach programu lekowego: Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) w przypadku imatynibu (2 kody EAN) dodano możliwość zastosowania leku w leczeniu adjuwantowym, po radykalnym usunięciu guza GIST żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego i odbytnicy z KIT-CD 117 dodatnim.
 • zmieniono kategorie dostępności refundacyjnej leków zawierających temozolomid  z dostępnego w ramach programu lekowego Leczenie glejaków mózgu na dostępny w ramach katalogu chemioterapii we wskazaniu określonym kodami ICD-10 zgodnie z załącznikiem C.64.a, ułatwiając pacjentom dostęp do leczenia. Temozolomid będzie dostępny w ramach katalogu chemioterapii, zarówno we wskazaniach odpowiadających wcześniej funkcjonującemu programowi lekowemu jak i w leczeniu nowotworów u dzieci do 18 roku życia, w zakresie opisanym w Charakterystyce Produktu Leczniczego i we wskazaniach pozarejestracyjnych opisanych w załączniku C.64.b.

Nowe substancje objęte finansowaniem w ramach chemioterapii:

 • refundacją w ramach katalogu chemioterapii zostanie objęty nowy lek zawierający lipegfilgrastim (1 kod EAN), we wskazaniu skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączką u dorosłych pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu nowotworów złośliwych (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych).
 • refundacją zostaną objęte także kolejne leki zawierające substancje czynne:
  • kapecytabinę (21 kodów EAN),
  • etopozyd (1 kod EAN),
  • doksorubicynę (1 kod EAN),
  • imatynib (3 kody EAN),
  • temozolomid (6 kodów EAN) oraz
  • kwas zoledronowy (1 kod EAN).
Zamieszczamy poniżej do pobrania wszystkie najważniejsze wykazy leków. Od 1 marca 2014 nowe wykazy będą również dostępne do przeszukiwania na łamach portalu onkologia-online.pl

Onkologiczne programy lekowe

Nazwa Programu ICD-10
plik pdf B3. Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) c 15, c 16, c 17, c 18, c 20, c 48
plik pdf B4. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego c 18 – c 20
plik pdf B5. Leczenie raka wątrobokomórkowego c 22.0
plik pdf B6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca  c 34
plik pdf B7. Leczenie zaawansowanego włókniakomięsaka guzowatego skóry (DFSP) c 44, c 49
plik pdf B8. Leczenie mięsaków tkanek miękkich  c 48, c 49
plik pdf B9. Leczenie raka piersi  c 50
plik pdf B.10 Leczenie raka nerki c 64
plik pdf B.11 Leczenie glejaków mózgu c 71
plik pdf B.12 Leczenie chłoniaków złośliwych c 82, c 83
plik pdf B.13 Leczenie szpiczaka plazmatyczno komórkowego (plazmocytowego) c 90
plik pdf B.14 Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej  c 92.1
 plik pdf B.48 Leczenie czerniaka złosliwego skóry  c 43
plik pdf B.50 Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika  c 56, c 57, c 48
plik pdf B.51 Leczenie bendamustyna chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab  c 82, c 83, c 85, c 88.0
plik pdfB.52 Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie  c 01, c 05.0, c 05.1, c 05.2, c 05.8, c 05.9, c 09.0, c 09.1, c 09.8, c 09.9, c 10.0, c 10.1, c 10.2, c 10.3, c 10.4, c 10.8, c 10.9, c 12, c 13.0, c 13.1, c 13.2, c 13.8, c 13.9, c 32.0, c 32.1, c 32.2, c 32.3, c 32.8, c 32.9
 plik pdfB.53 Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki   c 25.4
 plik pdfB.54 Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego   c 90.0
plik pdfB.56 Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego    c 61
 plik pdfB.58 Leczenie zaawansowanego raka żołądka  c 16
plik pdfB.59 Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem  c 43

Refundowane wskazania ICD-10 dla leków, stosowanych w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym

plik pdf Załącznik C.0.01.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Acidum levofolinicum
plik pdf Załącznik C.0.02.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Calcii folinas
plik pdf Załącznik C.0.03.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Darbepoetinum alfa
plik pdf Załącznik C.0.04.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Epoetinum alfa
plik pdf Załącznik C.0.05.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Epoetinum beta
plik pdf Załącznik C.0.06.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Filgrastimum
plik pdf Załącznik C.0.08.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Mesnum
plik pdf Załącznik C.0.09.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Ondansetronum
plik pdf Załącznik C.0.10.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Pegfilgrastimum
plik pdf Załącznik C.0.11.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Rasburicasum
plik pdf Załącznik C.0.12.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Aprepitantum
plik pdf Załącznik C.0.13.  - refudowane wskazania dla substancji czynnej Lipegfilgrastimum
plik pdf Załącznik C.1. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Asparaginasum
plik pdf Załącznik C.2. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bicalutamidum
plik pdf Załącznik C.3. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bleomycin sulphate
plik pdf Załącznik C.4. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Busulfanum
plik pdf Załącznik C.5. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Capecitabinum
plik pdf Załącznik C.6. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Carboplatinum
plik pdf Załącznik C.8. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Chlorambucilum
plik pdf Załącznik C.10. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Ciclosporinum
plik pdf Załącznik C.11. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cisplatinum
plik pdf Załącznik C.12. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cladribinum
plik pdf Załącznik C.13. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cyclophosphamidum
plik pdf Załącznik C.14. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cytarabinum
plik pdf Załącznik C.15. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cytarabinum  Depocyte
plik pdf Załącznik C.16. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Dacarbazinum
plik pdf Załącznik C.19. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Docetaxelum
plik pdf Załącznik C.20. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Doxorubicinum
plik pdf Załącznik C.21.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Doxorubicinum Liposomanum
plik pdfZałącznik C.21.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Doxorubicinum Liposomanum
plik pdf Załącznik C.22. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Doxorubicinum liposomanum pegylatum
plik pdf Załącznik C.23. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Epirubicini
plik pdf Załącznik C.24. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Etoposidum
plik pdf Załącznik C.25. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Fludarabini phosphas
plik pdf Załącznik C.26. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Fluorouracilum
plik pdf Załącznik C.27. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Fulvestrantum
plik pdf Załącznik C.28.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Gemcitabinum
plik pdfZałącznik C.28.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Gemcitabinum
plik pdf Załącznik C.29. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Hydroxycarbamidum
plik pdf Załącznik C.30. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Idarubicin
plik pdf Załącznik C.31. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Ifosfamidum
plik pdf Załącznik C.32. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Interferon alfa
plik pdf Załącznik C.33. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Interferonum alfa-2a
plik pdf Załącznik C.34. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Interferonum alfa-2b
plik pdf Załącznik C.35. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Irinotecanum
plik pdf Załącznik C.36. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Isotretinoinum
plik pdf Załącznik C.37. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Lanreotidum
plik pdf Załącznik C.39. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Melphalanum
plik pdf Załącznik C.40. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Mercaptopurinum
plik pdf Załącznik C.41. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Methotrexatum
plik pdf Załącznik C.42. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Mitomycinum
plik pdf Załącznik C.43. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Mitotanum
plik pdf Załącznik C.45. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Octreotidum
plik pdf Załącznik C.46. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Oxaliplatinum
plik pdf Załącznik C.47. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Paclitaxelum
plik pdf Załącznik C.48. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Pegasparagasum
plik pdf Załącznik C.49. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Pemetreksedum
plik pdf Załącznik C.51. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Rituximabum
plik pdf Załącznik C.52. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Tamoxifenum
plik pdf Załącznik C.55. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Thiotepa
plik pdf Załącznik C.56. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Tioguaninum
plik pdf Załącznik C.57.1 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Topotecanum p.o.
plik pdf Załącznik C.57.2 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Topotecanum inj.
plik pdf Załącznik C.58. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Tretinoinum
plik pdf Załącznik C.60. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Vinblastinum
plik pdf Załącznik C.61. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Vincristinum
plik pdf Załącznik C.63. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Vinorelbinum
plik pdf Załącznik C.64.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Temozolomidum
plik pdf Załącznik C.64.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Temozolomidum
plik pdf Załącznik C.65. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Arsenicum trioxidum
plik pdf Załącznik C.66. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Clofarabinum
plik pdf Załącznik C.67. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bendamustinum hydrochloridum
plik pdf Załącznik C.68. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Acidum zoledronicum
plik pdf Załącznik C.69. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Azacitidinum
plik pdfZałącznik C.70.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdfZałącznik C.70.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2014-02-28

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję