Twitter
Newsletter 5/2014
Wielkość czcionki: A | A | A

Informator onkologia-online.pl

Nowe Charakterystyki Produktów Leczniczych: Zmiany Charakterystyk Produktów Leczniczych: Opinie Komisji Europejskiej dotyczące produktów:

URPL

 • Komunikat dotyczący produktu leczniczego Protelos - czytaj więcej
 • Komunikat dotyczący produktu leczniczego Metoklopramid - czytaj więcej
 • Komunikat dotyczący produktu leczniczego Erivedge (wismodegib) - czytaj więcej
 • Komunikat Dyrektora Generalnego z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - czytaj więcej
 • Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 31 stycznia 2014 roku sprawie monografii narodowej FP VI 2002 Glycerolum 86% - czytaj więcej
 • Informacja Prezesa Urzędu z dnia 14 lutego w sprawie adresu do zgłaszania działań niepożądanych - czytaj więcej
 • Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zawartości Suplementu 8.1 do ósmego wydania Farmakopei Europejskiej - czytaj więcej
 • Informacja Prezesa Urzędu z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych - czytaj więcej

AOTM

 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego dasatynib w rozpoznaniach ICD-10: C96.2 (guzy złośliwe z komórek tucznych) czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego dasatynib w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C91.1 (przewlekła białaczka limfocytowa) czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego docetaksel w rozpoznaniu: C80 (nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia) czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego ewerolimus w rozpoznaniu: C80 (nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia) czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego interferon alfa-2a w rozpoznaniach C96.2 (guzy złośliwe z komórek tucznych); C81 (choroba Hodgkina) czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego kapecytabinę czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego klofarabinę w rozpoznaniu C92.0 (ostra białaczka szpikowa) czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego peginterferon alfa-2a w rozpoznaniu: inne określone nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego rytuksymab w rozpoznaniu D69.5 (małopłytkowość wtórna) czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego sirolimus - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie oceny leku sirolimus w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C34.9, C48, C48.0, C49, C49.3, C49.9 czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu Vamin 18 w rozpoznaniu C75.9 czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie oceny leku Zoledronic acid Actavis (kwas zoledronowy) we wskazaniu zapobieganie powikłaniom u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia

Obwieszczenia
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów - czytaj więcej
Projekty
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych - czytaj więcej
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - czytaj więcej
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej - czytaj więcej
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - czytaj więcej
Inne:
 • Minister zdrowia przyznał 500 rezydentur w wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym - czytaj więcej

Narodowy Fundusz Zdrowia

Zarządzenia:
 • Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 4/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 5/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 7/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 10/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 11/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 13/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 26/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) - czytaj więcej
Uchwały:
 • Uchwała Nr 2/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie odwołania upoważnienia Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - czytaj więcej
 • Uchwała Nr 3/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - czytaj więcej
 • Uchwała Nr 4/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.- czytaj więcej
 • Uchwała Nr 5/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2013 r.- czytaj więcej
 • Uchwała Nr 6/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.- czytaj więcej
Projekty: Inne:
 • Informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń rozliczanych w roku 2014 i latach następnych - czytaj więcej
 • Komunikat personalny w sprawie odwołania dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - czytaj więcej
 • Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - czytaj więcej
 • Informacja o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych województwach - czytaj więcej
 • Typ zestawu świadczeń (tryb realizacji świadczeń) - czytaj więcej
 • Niezbędnik dla wnioskodawców - ulotka Rzecznika Praw Pacjenta skierowana do osób ubiegających się o odszkodowanie i zadośćuczynienie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych - czytaj więcej
 • Informacje o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych narastająco od początku roku do listopada 2013 r. - czytaj więcej
 • Wiesława Kłos - Zastępująca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Finansowych - czytaj więcej
 • Komunikat dla pacjentów i lekarzy - czytaj więcej
 • Informacja zbiorcza o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w 2013 r. - czytaj więcej
 • Dane teleadresowe Centrali NFZ - czytaj więcej
 • Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację za styczeń 2014 r. - czytaj więcej
 • Słowniki - chemioterapia - produkty handlowe, kolejki oczekujących - komórki, kolejki oczekujących - procedury - czytaj więcej
 • Informacja zbiorcza o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w 2013 r. - czytaj więcej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - czytaj więcej
 • Rzecznicy prasowi centrali i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - czytaj więcej
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r. - opublikowane w związku z realizacją przepisów art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) - czytaj więcej
 • Wykaz sprawdzeń z zakresu weryfikacji świadczeń zdrowotnych - zestawienie zbiorcze - czytaj więcej
 • Stanowisko NFZ odnośnie do informacji NIK o wynikach kontroli - "Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia" - czytaj więcej
 • Zaproszenie na szkolenie 8 – 9 kwietnia 2014 r. w Krakowie z zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce - czytaj więcej
 • Zaproszenie na szkolenie 8 – 9 kwietnia 2014 r. w Krakowie z zasad prawidłowego przygotowania ofert w ramach postępowań na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - czytaj więcej
 • Plan pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. - czytaj więcej

 

Wiadomość przesłana przez: Portal Onkologia i Hematologia Online

www.onkologia-online.pl

********************************************
Informacje przesyłamy do osób, które wyraziły na to zgodę. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać powyższych informacji, prosimy o przesłanie e-maila z tematem "wypisz" na adres kontakt@onkologia-online.pl bądź zmianę ustawień w profilu użytkownika na stronie portalu www.onkologia-online.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2014-03-16

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję