Twitter
Newsletter 10/2014
Wielkość czcionki: A | A | A

 

Informator onkologia-online.pl

Zmiany Charakterystyk Produktów Leczniczych:

AOTM

 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczenia podawanie rytuksymabu w rozpoznaniach C81.1, C81.7, C81.9 - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczenia podawania irinotekanu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu C62.9 - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie oceny leku Erbitux (cetuksymab) we wskazaniu: leczenie pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami w skojarzeniu z chemioterapią opartą na irynotekanie w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu C62.9 - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej oksaliplatyny w rozpoznaniu ICD-10: C22.0 (rak komórek wątroby) - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej paklitakselu w rozpoznaniu ICD-10: C60 (nowotwór złośliwy prącia) - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej pazopanibu w rozpoznaniach ICD-10: C54 ; C80 - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej nelarabiny w rozpoznaniu ICD-10: C84.5 (inne i nieokreślone chłoniaki z komórek T) - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie oceny leków Kiovig, Gammagard, Subcuvia we wskazaniu: leczenie pierwotnych niedoborów odporności u pacjentów dorosłych - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej ibrytumomabu tiuksetanu w wybranych wskazaniach - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL - czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia

 • Rada Ministrów przyjęła założenia do nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia - czytaj więcej
 • Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku 2014 r. ze środków Funduszu Pracy - czytaj więcej
 • Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy - czytaj więcej
 • Komunikat dotyczący nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne - czytaj więcej
 • Kolejki w czerwcu - czytaj więcej
 • Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - czytaj więcej
 • Komunikat w sprawie zwiększenia dopłaty pacjentów do leków wspomagających chemioterapię - czytaj więcej
 • Blisko 180 szpitali z akredytacją - czytaj więcej
 • Konkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów w zakresie pozyskiwanie i przechowywanie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej dla biorcy niespokrewnionego - czytaj więcej
 • Formularz PF-OSPR (projekt budżetu państwa na rok 2015) dla spzoz nadzorowanych przez Ministra Zdrowia oraz szpitali klinicznych - czytaj więcej
 • Mapy potrzeb zdrowotnych - nowy projekt w Programie Kapitał Ludzki - czytaj więcej
 • Konkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów w zakresie pozyskiwania i badań HLA potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku - czytaj więcej
 • Wykaz prowadzonych rejestrów medycznych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 z późn. zm.)- czytaj więcej
 • Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej skróconego czasu pracy pielęgniarek pracujących na oddziale chemioterapii, w związku z narażeniem zawodowym - czytaj więcej
 • Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie poprawy finansowania świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej - czytaj więcej
 • Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie emerytur pomostowych w kontekście pielęgniarek i położnych - czytaj więcej
 • Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych - czytaj więcej
 • Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie wprowadzenia do treści rozporządzeń Ministra Zdrowia tzw. koszykowych oraz zarządzeń Prezesa NFZ kryteriów: norm zatrudnienia oraz kwalifikacyjnych pielęgniarek i położnych - czytaj więcej
 • Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie nowelizacji rozporządzenia o sposobach ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych - czytaj więcej
 • Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w ochronie zdrowia - cykl szkoleń - czytaj więcej

Narodowy Fundusz Zdrowia

Zarządzenia:
 • Zarządzenie Nr 31/2010/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 33/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 czerwca 2014 r. uchylające zarządzenie Nr 42/2007/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 36/2014/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 39/2014/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania rozliczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 99/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania rozliczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej - czytaj więcej
Uchwały:
 • Uchwała Nr 11/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r. - czytaj więcej
 • Uchwała Nr 12/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r. - czytaj więcej
 • Uchwała Nr 13/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2014 r. - czytaj więcej
 • Uchwała Nr 14/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2014 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie odwołania Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Finansowych - czytaj więcej
 • Uchwała Nr 15/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. - czytaj więcej
 • Uchwała Nr 16/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r. - czytaj więcej
Projekty: Inne:
 • Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - czytaj więcej
 • Nowe funkcjonalności kompleksowej analizy systemu Jednorodnych Grup Pacjentów - czytaj więcej
 • Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - czytaj więcej
 • Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r - czytaj więcej
 • Rzecznicy prasowi centrali i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - czytaj więcej
 • Informacja personalna w związku z powołaniem dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - czytaj więcej
 • Centrala NFZ publikuje informacje o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych narastająco od początku roku do marca 2014 r. - czytaj więcej

 

 Wiadomość przesłana przez: Portal Onkologia i Hematologia Online

www.onkologia-online.pl

********************************************
Informacje przesyłamy do osób, które wyraziły na to zgodę. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać powyższych informacji, prosimy o przesłanie e-maila z tematem "wypisz" na adres kontakt@onkologia-online.pl bądź zmianę ustawień w profilu użytkownika na stronie portalu www.onkologia-online.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2014-07-18

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję